Регистър на озеленените площи
Район СТУДЕНТСКИ

Незастроен парцел ХІХ, отреден за озеленяване жк "Младост - І" парк "Въртопо" - Район "Студентски"

 

Граници: изток - пешеходен достъп от о.т.2б до о.т.302; запад - п-л Х-2185 и 1650; север -новопроектирана улица от о.т.301 до о.т.302; юг - п-л ХV-2503 общ.;

Обща площ: 190 кв.м

Вид собственост: стар общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 448

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Студентски"

Незастроен парцел ІV, отреден за озеленяване кв.144, м."Студентски град"

 

Граници: изток - п-ли І-2103 и ІІ-1451; югозапад - новопроектирана улица от о.т.224-167 до о.т.168; север - новопроектирана улица от о.т.224 до о.т.225;

Обща площ: 341 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 504

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Студентски"

Кръгово движение на 4-ти километър, "Площад на авиацията" под моста на бул."Цариградско шосе" - Общински терен, определен за озеленяване и рекреационна дейност

 

Граници: по скица;

Обща площ: 19597 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 538

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Студентски"

УПИ І, отреден за озеленяване бул."8-ми декември" - кв.103, м."Студентски град"

 

Граници: УПИ ІІ-1472; алея; УПИ ІІІ-2201; УПИ ІV-2203; УПИ V-2410; УПИ ІХ-1319; УПИ ХІІ-2441 и подход; запад - новопроектирана улица от о.т.219 о.т.241 до о.т.244; УПИ ІІ-1472; УПИ VІІІ - 2202 общ; УПИ ІІІ-2201;УПИ ІV-2203; УПИ V 2410; север - новопроектирана улица от о.т.219 - о.т.218 - о.т.217 до о.т.211; юг - новопроектирана улица от о.т.244 - о.т.311 - о.т. 310 - о.т.321 до о.т.322;

Обща площ: 2809 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 683

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): Решение № 99, Протокол № 57 от 07.06.2003 г. на СОС и Заповед № РД-09-115/23.09.2003 г. на Кмета на Р-н "Студентски" е предоставен в собственост по апорт в капитала на "Студентски пазар" ЕАД.

Парк "Студентски" - УПИ І - за районен парк, районен увеселителен център и църква м."Студентски град"

 

Граници: север - новопроектирана улица от о.т.107-632-633 до о.т.634; изток - новопроектирана улица "Росарио" от о.т.634-635-647-648-649-650 до о.т.582; юг - ул."8-ми декември" от о.т.582-583-584 до о.т.201; запад ул."Акад.Ст.Младенов /б."Н.Габровски"/; п-л ІІ "за параклис" "Св.Иван Рилски" и Неделно уличилще, улица от о.т.135-134 до о.т.133, п-л ІІІ-2638, п-л ІV-2623, улица от о.т.124-122-116-108 до о.т.107;

Обща площ: 205000 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 722

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за широко обществено ползване

Вид на озеленената площ: парк

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Студентски" Предоставени права върху имота /виж акта/ на площ от 20430 кв.м право на строеж за обекти от подробен паркоустройствен план "Парк "Студентски" с апорт в капитала на "Студентски пазар" ЕАД, вписан в търговския регистър на СГС по ф.дело № 12429/1999 г. с Решение № 10 от 19.08.2003 г.