Регистър на озеленените площи
Район НОВИ ИСКЪР

Празно място - терен за озеленяване кв.22а, с.Мрамор

 

Граници: север - път за терен отр. за детски комбинат; запад - парцел ІІІ-детски комбинат; изток ул."1-ва", юг - общинска мера;

Обща площ: 1800 кв.м

Вид собственост: стар общински имот - мера, частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1058

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Нови Искър"

Празно място - терен за озеленяване кв.27а, с.Мрамор

 

Граници: югоизток - имоти пл. № 424,428; север - общински имот по акт № 800; северозапад - ул."18"; юг - ул."Мичур";

Обща площ: 1500 кв.м

Вид собственост: стар общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1062

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Нови Искър"

Празно място - терен за озеленяване кв.24, с.Мрамор

 

Граници: север - р-Блато; изток - ул."22-ра"; юг - парцел І-30 и улица; югозапад - ул."1-ва"; 2600 кв.м

Вид собственост: стар общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1063

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Нови Искър"

Празно неурегулирано място - терен за озеленяване кв.7, с.Мрамор

 

Граници: север - ул."Мичур"; запад - ул."12-та"; юг - и изток - имоти пл. №№ 124,125,126;

Обща площ: 450 кв.м

Вид собственост: стар общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1064

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Нови Искър"

Парцел № ХV за озеленяване кв.14, с.Мрамор

 

Граници: северозапад - улица; югоизток - парцел І-51; изток - парцел ХХХІІ - ТКЗС;

Обща площ: 450 кв.м

Вид собственост: стар общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1065

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Нови Искър"

Празно дворно място за озеленяване, пл. № 615 кв.22а, с.Мрамор

 

Граници: северозапад - ул."30-та"; изток - ул."15-та", терен, отреден за детски комбинат; запад и югозапад - общинска мера;

Обща площ: 2400 кв.м

Вид собственост: стар общински имот - мера, частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1069

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Нови Искър"

Празно дворно място за озеленяване кв.31а, м."Герена", с.Мрамор

 

Граници: от четирите страни улици;

Обща площ: 3000 кв.м

Вид собственост: стар общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1081

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Нови Искър"

Парцел № VІІІ за озеленяване кв.24А, с.Мрамор

 

Обща площ: 2250 кв.м

Вид собственост: стар общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1087

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Нови Искър"

Празно дворно място за озеленяване имот пл. № 581, отчуждено по рег.преписка № 503/74 г. на отдел САБ при VІІ РНС - за улица и озеленяване кв.22, с.Мрамор

 

Обща площ: 945 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1119

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Нови Искър"

Незастроено дворно място - 34, отчуждава се за озеленяване; анкетирано. Имот пл. № 370, кв.30, с.Мрамор

 

Обща площ: 114 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1120

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Нови Искър"

Незастроено място с насаждения, отчуждава се за озеленяване, имот пл. № 370 кв.30, с.Мрамор

 

Обща площ: 318 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1130

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Нови Искър"

Незастроено място с подобрения , отчуждава се за озеленяване имот пл.№ 370 кв.30, с.Мрамор

 

Обща площ: 159 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1138

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Нови Искър"

Къща двуетажна - училище и дворно място кв.24, с.Мрамор

 

Граници: от четирите страни улици;

Обща площ: сграда 400 кв.м и двор 5600 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1142

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Нови Искър"

Дворно място, парцел VІІ- анкетиран: по стария рег. план - парцел VІІІ кв.1 по плана от 1970 г., съставлява имот пл. № 86, кв.1 отреден за озеленяване с.Мрамор

 

Обща площ: 800 кв.м

Вид собственост: стар общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1160

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Нови Искър"

Дворно място парцел № Х - анкетиран:по новия рег.план имотът попада в кв.1 и е отреден за озеленяване;по плана от 1970 г. имот пл. № 94, кв.1 - за озеленяване с.Мрамор

 

Обща площ: 815 кв.м

Вид собственост: стар общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1170

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Нови Искър"

Гробище - /дворно място/ пл. № 616- анкетиран: стар държавен имот - гробище, имот пл. ІV 616 с.Мрамор

 

Обща площ: 8500 кв.м

Вид собственост: стар държавен имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1085

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Нови Искър"

Дворно място парцел № Х - анкетиран: по новия рег.план е в кв.24 и 24а, част от който попада в улица, а за другата част не е отреден парцел. Представлява празно пустеещо място; парцел Х-общ., кв.4 по стария план, отговаря на част от имот пл. № 266 - за озеленяване, а останалата част е за озеленяване без номер. В този имот има простроен стар трафопост с.Мрамор

 

Обща площ: 560 кв.м

Вид собственост: стар общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1169

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Нови Искър"

Празно място кв.42, с.Негован

 

Граници: улица от две страни, р.Искър, блок на ТКЗС;

Обща площ: 36000 кв.м

Вид собственост: общинска мера публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1456

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Нови Искър"

Терен за озеленяване кв.151, кв.Гниляне, гр.Нови Искър

 

Граници: от три страни улици: от ок.196 до 201; от 201 до 870; от 870 до 862;

Обща площ: 6300 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2155

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Нови Искър"

Терен - зелена площ, част от площада нас. Мировяне, между о.к.: 81, 87, 88, 107, 108, 29 по плана на селото от 1966 г. ; върху терена е построена едноетажна сграда /с акт за ОС№ 1744/97 г./

 

Граници: от четири страни улици;

Обща площ: 1200 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2160

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Нови Искър"Върху герена е построена едноетажна масивна сграда от 115,34 кв.м - общинска собственост /АОС № 1744 от 1997 г./.

Имот кадастр.единица № 98 - лесопарк по картата на землището с.Кубратово

 

Граници: имоти: 000044 - полски път; 000089 - населено място с.Кубратово; 036001 - Държавен терен; 036006 - полски път; 000051 - водно течение - река Искър; 000041 - канал;

Обща площ: 81033 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2170

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО-Район "Нови Искър"; Решение № 52 и Протокол № 20/22.02001 г. на СОС - от публична в частна собственост, част от имота в размер на 9001 кв. м, актуван с акт за ОС № 2177/03.10.2000 г.; Договор за замяна № РД-562-53/03.04.2001 г. имотът с размер на 9001 кв.м преминава в собственост на "Бонев-Комерс" ЕООД.

Терен - парцел І - за озеленяване - пл."1-ви май", кв.15, кв.Курило, гр.Нови Искър

 

Граници: от четири страни улици;

Обща площ: 4663 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2187

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Нови Искър"

Част от парцел, отреден за магазин, СГНС, поща, здравен пункт с аптека и озеленяване кв.8, с.Войняговци

 

Граници: от три страни улици и парцели: V-85, VІ-64 и VІІ-63 от кв.8;

Обща площ: 3178 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2189

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Нови Искър"

Площад, между улиците с о.к.104,105,106,107 и 108 с.Локорско

 

Обща площ: 2345 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2195

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Нови Искър"

Площад, включващ терени за озеленяване между улиците с о.к.69,70,78,79,80,81,83,82,84,85 и 69 с.Негован

 

Обща площ: 5061 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2196

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Нови Искър"

Урегулиран имот за СГНС и озеленяване кв.27, с.Локорско

 

Граници: от всички страни улици;

Обща площ: около 6730 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2198

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Нови Искър"

Незастроен терен за озеленяване - парцел І кв.9, с.Чепинци

 

Граници: от три страни улици и парцели: ІІ-787, VІ-783, VІІ-782, VІІ-781;

Обща площ: 6910 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2239

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Нови Искър"

УПИ, парцел І - за озеленяване кв.9, с. Житен

 

Граници: от всички страни улици;

Обща площ: 8165 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2405

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Нови Искър"