Регистър на озеленените площи
Район КРАСНА ПОЛЯНА

Парк "Св.св. Петър и Павел" - УПИ - кв.80, жк "Разсадника-Коньовица"

 

Граници: изток - бул."К.Величков"; запад - ул."Хъшове"; север - УПИІ, УПИ ІІ - кв.80, ул."Д-р Калинков"; юг - УПИ VІІІ кв.80, бул."Възкресение";

Паспортизация: 1987

Обща площ: 95700 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 619

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: парк

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Красна поляна"