Регистър на озеленените площи
Район ИЗГРЕВ

Място, съставляващо част от имот пл.№ 13, парцел V за ЖС и озеленяване кв.81, м."Изток"

 

Граници: м."Изток"

Обща площ: 556 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 170

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): "Р-н "Изгрев"/ СУ "Жилищно строителство" при СГНС за блоково застрояване и озеленяване /

Имот, пл.№ 9, отреден за ОЖС-озеленяване и улица - кв.10, жк "Дианабад"

 

Граници: пл. № 9 от кв.10

Обща площ: 400 кв.м

Вид собственост: стар общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1656

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Изгрев"Заповед № РД-57-944/30.12.1997 г. част от 221 кв.м, представляващо имот пл.№ 9 - кв.10, м."Дианабад" се отписва от актовите книги на общинските имоти

Терен за озеленяване в м."НПЯ-Червена звезда" /"Дианабад"/ и "Изток-юг" между бул."Самоков" и релсов път

 

Граници: бул."Самоков" и релсов път

Обща площ: 24680 кв.м

Вид собственост: стар общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2162

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Изгрев"

Дворно място, пл. № 9, пол.5, м. "Дървенишко шосе"- "Дианабад", ул."71-ва" № 6

 

Граници: Минко Вълков, ул."71-ва" и Йорданка Николова;

Обща площ: 310 кв.м и жил. сграда 16 кв.м; пристройка 27,20 кв.м; жил.сграда 7 кв.м;

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2242

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СГНС - СУ "Строителство" - "Пътища и мостове" за разширение на "Дърв.шосе" - терена. Сгради и подобрения на СП"Ремонтстрой"

Дворно място за разширението на "Дървенишко шосе" и озеленяване - ул."70-та" № 8, м."Дървенишко шосе"

 

Обща площ: 143 кв.м и жил.сграда 141,40 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2245

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СГНС - СУ "Строителство" - "Пътища и мостове" за разширение на "Дърв.шосе" - терена. Сгради и подобрения на СП"Ремонтстрой"

Празно място м."Виларова фабрика" - ул."Дървенишко шосе" в Слатинско землище

 

Граници: Дървенишко шосе, Бр.Божкови, от двете страни - Тухларна фабрика и Бр. Вълчеви;

Обща площ: 1100 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2370

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СНС "Софжилфонд"

Парцел І - за озеленяване и паркинг - кв.І, м."Изток-изток" І част

 

Граници: ул."Незабравка", ул."К.Щъркелов", ул."Методи Попов";

Обща площ: 2550 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2598

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Изгрев" - паркинга от пар.І, кв. 1 се ползва от парк-хотел "Москва"

Парцел ІV за озеленяване, спорт и река "Новачница" кв. 2, м."НПЯ-Червена звезда"

 

Граници: п.V-1039,1041,1042; п.ІХ-1043; п.Х-1041; п.ХІ-1045; п.ХІІ-1046; п.ХІІІ-жил.сграда и ТП; п. ХІХ-1500; п.ІІІ-1500; п.ХV-1499; ул."Ал.Пеев", кв.2Б, кв.2В;

Обща площ: 11900 кв.м;

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2629

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Р-н "Изгрев" в парцел ІV влиза част от имот пл.№ 1481 - 151 кв.м допълнително придобита със заповед № РД-57-93/11.03.2003 г. на Кмета на СО, собственост на БКС "Витоша" АД

Парцел І - за озеленяване и КОО, кв.5, м."Изток-изток"

 

Граници: запад - улица; север - п.VІ-1422 и VІІІ-1541; изток - ул."Методи Попов"; юг - ул."Константин Щъркелов";

Обща площ: 1035 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2632

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): Съгласно дворищно регулационен план за м."Изток-изток", одобрен със Заповед № РД-50-09-114/89 г., Заповед № РД-09-50-643/94 г. на Гл.Архитект на гр. София и Заповед № РД-09-25/08.02.2000 г. на Кмета на Р-н "Изгрев": към парцел І - за озеленяване и КОО, кв.5 се придават 150,5 кв.м от парцел VІ-1422, кв.5 и 4 кв.м от парцел VІІІ-1541, кв.5; от парцел І - за озеленяване и КОО, кв.5 се придава 190,12 кв.м към парцел VІ-1422, кв.5 и 243 кв.м към парцел VІІІ-1541, кв.5

УПИ-VІІІ за инфраструктура и зелени площи- кв.92, м."Изток-изток"

 

Граници: изток - бул."Цариградско шосе"; запад - ул. от ос.т.160а до 160б; север - парцел УПИ-І; юг - ул. от ос.т.160 до 160а;

Обща площ: 1000 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2667

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ с детска площадка

Забележка (стопанисва се от): СО - Р-н "Изгрев"

УПИ-ІХ за инфраструктура и зелени площи кв.92, м."Изток-изток"

 

Граници: изток - бул. ул.от ос.т.160 до 160б; запад - ул. от ос.т.160в до 160ж; север - парцел УПИ-І; юг - ул. от ос.т.160а до 160в;

Обща площ: 613 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2668

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ с детска площадка

Забележка (стопанисва се от): СО - Р-н "Изгрев"

УПИ-ХІ-1361 за инфраструктура и зелени площи кв.92, м."Изток-изток"

 

Граници: изток - тупик; запад - парцел ІІ за спорт и озеленяване; север - УПИ ХІІ-1423;юг - парцел Х;

Обща площ: 1260 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2669

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ с детска площадка

Забележка (стопанисва се от): С Решение № 158 от Протокол № 32/10.12.2001 г. СОС включва в капитала на "Софийски имоти" ЕАД терен, представляващ парцел ХІ-1361, кв.92, м."Изток".С Решение № 13 от Протокол № 10/26.02.2004 г. на СОС същият терен се изважда от капитала на "Софийски имоти" ЕАД.

УПИ-І - за озеленяване и КОО кв.5, м."Изток-изток"

 

Граници: изток - парцел VІ-1422, парцел VІІІ-1541; запад от О.Т.79 до О.Т.83; север - улица от О.Т.83 до О.Т.84; юг - ул."Акад. Методи Попов";

Обща площ: 733 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2672

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): С договор № РД-562-84/16.04.2002 г., вписан в книгата за вписванията том 5, № 288/16.04.2002 г., вх.рег. № 9878 и анекс за поправка на същия от 26.09.2002 г., вписан в книгата за вписванията том ХІV, № 90, вх. Рег. № 29748, СО прехвърля на Търговско дружество с фирма "Турист СЕРВИЗ" АД, представлявано от Цанко Стоянов Цанков, недвижим имот - общинска собственост, ПУИ І, отреден за озеленяване и КОО, кв.5, мV"Изток-изток" с площ 733 кв.м в замяна на жилищна собственост на фирмата.

УПИ-VІ за озеленяване и трафопостове, кв.21, м. "Дианабад"

 

Граници: улица от О.Т.77 до О.Т.76а, парцел ІХ - общински, кв.21; запад - парцел VІІ-1260, кв.21; север - улица от осова точка 77а до осова точка 77; юг - парцел VІІ-1260, парцел ІХ-общински, кв.21;

Обща площ: 1228 кв.м

Вид собственост: стар общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2690

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Р-н "Изгрев"

УПИ № ХХІV за озеленяване кв.9, жк "Карпузица"

 

Граници: североизток - УПИ № І-СО, УПИ № ХХІ - 707 и улица тупик; юг - улица; запад - улица;

Обща площ: 3050 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2739

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Р-н "Изгрев"