Регистър на озеленените площи
Район ИСКЪР

Парк с езеро с изградени: мост, асфалтови алеи, розариум, предадени от "Софинвест" с акт обр.16 за експлоатация на р-н "Искър" през 1987 г. кв.54, п. І - жк "Дружба"

 

Граници: ул."Кръстьо Пастухов", ул."Искърско шосе", покрит напоителен канал, ул."Тирана";

Обща площ: 250 дка

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: парк

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Искър"Частни имоти - виж акта за собственост - 7 бр. заповеди

Парк - кв.71, п. І, с изградени зелени площи, розариуми, пергули, асфалтови алеи, алейно осветление и спортна площадка

 

Граници: кв.72, ул."Иван Абаджията", ул."5031" и ул."5017";

Обща площ: 22220 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 3

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: парк

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Искър"Частни имоти - виж акта за собственост - 7 бр. заповеди

Терен с изградена детска градина № 26 и парк кв.39, п. І - жк "Дружба" І част

 

Граници: ул."5014", ул."5021", улица - бл.42, 43, 44;

Обща площ: 9560 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 6

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ с детска площадка

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Искър"

Парцел с изградени парк, супермаркет и търговски обекти кв.59, п. ІІ - жк "Дружба" І част

 

Граници: 108 ЕСПУ, п. І кв.67, ул."5037", ул."5038";

Обща площ: 17500 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 7

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Искър"Частни имоти - виж акта за собственост - 4 бр. заповеди

Парцел с изградени парк, трафопост кв.67, п. ІІ - жк "Дружба" І част

 

Граници: п.ІІ от кв.59, ул."5039", ул."5042", улица;

Обща площ: 12260 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 8

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Искър" 1/ Изградени два обекта по 332 кв.м всеки на един етаж; 2/ Частни имоти - виж акта - 2 бр. заповеди

Парк кв.72, УПИ /парцел/ І - жк "Дружба" І част

 

Граници: изток - ул."Кр.Пастухов"; запад - проектоулица о.к.144 - о.к.143; север - улица; юг - ул."Иван Арабаджията";

Обща площ: 7225 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 242

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: парк

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Искър"

Парк с.Бусманци кв.10, п. ІV /срещу поделението/ - Район "Искър"

 

Граници: ул."Гурко", ул."Средно ливаде", п-л ІІІ 165 и п-л ІІ 164, военни общежития;

Обща площ: 8000 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 519

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Искър"

Парк с.Бусманци кв.38а, п. І - 162 - Район "Искър"

 

Граници: ул."Гурко", п-л ІІІ 548, парк, ф."Ермоса";

Обща площ: 10138 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 520

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Искър"

Парк с.Бусманци кв.3 - Район "Искър"

 

Граници: ул."Пчелина", имоти, възстановени от Поземлена комисия, п-л ХVІІІ 100, кв.7;

Обща площ: 2500 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 537

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Искър"

Парк около черква "Св.Богородица" с.Бусманци кв.18, п. І-296 - Район "Искър"

 

Граници: изток -ул."Гурко" и п-л ІІ-295; запад - ул."Просвета", двор на 65-то ОУ; север - храм "Св.Богородица"; юг - ул."Мома Ирина";

Обща площ: 1030 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 571

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Искър"

Парк "Врана" - Реална част от ПИ парк "Врана" и м.пл. № 2731 по неодобрения кадастрален план на с.Лозен, м."Врана", нанесен в плана през 2001 г. в кад.листове №№ 630,631,654,655,674,675,693,694 - м.Врана"

 

Граници: изток - напоително поле и стопанство "Врана";северозапад - дере; север - напоително поле; юг - бул."Цариградско шосе" и им.пл. № 2732;

Обща площ: 968097 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 774

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: парк

Забележка (стопанисва се от): Дарителите си запазват правото на собственост върху 3203 кв.м застроена площ на сгради, построени в дарения имот пл. № 2731, както и реална част от поземления имот на площ от 21372 кв.м, представляваща имот пл.№ 2732 по неодобрения кадастр.план на с.Лозен, с граници - от всички страни парк "Врана"