Регистър на озеленените площи
Район БАНКЯ

Част от парцел ХХV - озеленяване кв.18, кв. Михайлово

 

Граници: от две страни улици; имот № 123 и имот № 124;

Обща площ: 22500 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 59

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Банкя"

Терен за озеленяване, полумасивна и масивна сграда кв.35, кв. Вердикал, гр.Банкя

 

Граници: улица /между ОК 77 до ОК 82/ и речището на река Скакачо

Обща площ: сгради 60 кв.м и 90 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 83

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Банкя"Целият терена в кв.35 е отреден за озеленяване.

Парцел V за озеленяване и полумасивна сграда кв.11, кв. Градоман, гр.Банкя

 

Граници: от две страни улици; парцел V - за озеленяване;

Обща площ: 264 кв.м и 16 кв.м сграда

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 85

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Банкя"

Парцел V до кв. 26 -за озеленяване и полумасивна сграда ул."Д.Благоев", гр.Банкя

 

Граници: ул."Д.Благоев", река;

Обща площ: 950 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 203

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Банкя";върху имота има изградена временна постройка /павилион/ от 80 кв.м по чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ от ДСО "Вторични суровини".

Празно място за озеленяване между двете платна на ул."Петко Д.Петков" и ул."Кирил и Методий" кв. 47, гр.Банкя

 

Граници: от три страни улица;

Обща площ: 970 кв.м

Вид собственост: стар общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 308

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Банкя"

Парцел ХІV за озеленяване до кв.12, в.з. Банкя

 

Граници: п.ІІ-1384; п.ІІІ-1384; п.ІV-1383; п.V-1382; VІ-1381;VІІ-1380; VІІІ-1379; ІХ-1378; Х-1378а; ХІV-521а; ХІ-521а; ХІІ-521, им. 519а, ІІІ-524, ІІ-526, І-525, ул. с ок.189, 190, 191, 192, 193, VІІ-1356, им. 1357, им.1368 и им.1385;

Обща площ: 15636 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 338

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Банкя"

Парцел ХІІІ за озеленяване кв.5а, с.Иваняне, Район "Банкя"

 

Граници: улица; парцел ІІ за гробища, парцел ХІІ 10, имот пл.№ 9;

Обща площ: 380 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 340

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Банкя"

Парцел ІХ - кв. 37 - УПИ в строителни граници - за озеленяване в.з. Банкя

 

Граници: от две страни улица и п-л VІІІ-2260, 2261;

Обща площ: 455 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 497

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Банкя"

Парцел- УПИ в строителни граници кв.46, в.з. Банкя

 

Граници: от две страни улица, УПИ ХІХ-804, УПИ ХХ-802 и УПИ ІІ - за озеленяване;

Обща площ: 715 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 590

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Банкя"В УПИ І - за озеленяване има изграден трафопост, за който е съставен АОС № 222/1998 г.