РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕПодадените документи се разглеждат от Програмния съвет на Програмата, който заседава най-малко веднъж на три месеца  в случай, че има подадени заявления по Програмата или други въпроси за разглеждане.

Програмният съвет разглежда всяко едно заявление и се произнася по реда на неговото постъпване с мотивирано решение за одобряване или неодобряване на финансиране по Програмата.

При непълнота на документите на кандидатите се предоставя възможност да набавят липсващи документи в срок до тридесет дни, в който няма да загубят реда си. Срокът започва да тече от обявяване на решението на Програмния съвет на електронната страница на Столична община. В този срок заявителите запазват реда си. Допълнително подаваните документи се прилагат към писмо по образец до Председателя на Програмния съвет в запечатан плик, върху който кандидатите задължително изписват имената си по лична карта. Документите се подават лично в деловодството на Столична община / фронтофис, находящ се в гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер.

При одобрение кандидатите получават от председателя на Програмния съвет документ за финансовото им подпомагане по Програмата, с който могат да се насочат към избрано от тях лечебно заведение, което има сключен договор със Столична община.

Програмата не финансира трети и следващ опит.

Процедурата по инвитро с донорски яйцеклетки, финансирана със средства на Програмата, следва да се извърши не по-късно от дванадесет месеца след одобрението на кандидатите.