КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА?Семейства и двойки с репродуктивни проблеми, които се нуждаят от инвитро процедури с донорски яйцеклетки, за които не е предвидено финансово подпомагане от Центъра за асистирана репродукция към Министерство на здравеопазването.

Кандидатите – семейства или двойки за финансиране по Програмата – следва да отговарят на следните изисквания:

1. Да имат сключен граждански брак или да са във фактическо съжителство;

2. Жената да има постоянен и настоящ адрес на територията на Столична община най-малко 3 години преди подаване на заявлението;

3. Да бъдат с непрекъснати здравноосигурителни права – за всеки един от двойката;

4. Да нямат данъчни задължения към държавата и Столична община – за всеки един от двойката;

5. Да не са поставени под запрещение;

6. Да имат доказана необходимост от лечение на безплодието чрез асистирани репродуктивни технологии с донорски яйцеклетки, а именно при следните състояния:

        а) преждевременна яйчникова недостатъчност поради естествени (изчерпан яйчников резерв) или ятрогенни причини;

        б) три и повече предходни опита инвитро със собствени яйцеклетки, които са завършили без ембриотрансфер поради лошо качество на получените ембриони;

        в) генетични състояния и заболявания, налагащи ползването на донорски яйцеклетки;

7. Да липсват контраиндикации за лечение чрез асистирани репродуктивни технологии съгласно Закона за здравето;

8. Жената следва да е на възраст не по-голяма от навършени 45 години към датата на подаване на заявлението.