ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗГЛЕДАНИ ПРЕЗ 2023 Г.
ОТ ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ "ИНВИТРО" ЗАЯВЛЕНИЯ

(одобрени и неодобрени)


 

Заявление с рег. № Решение на Програмния съвет Дата на заседание
 
2023
СОА22-ПП11-11/4/28.07.2022 г. не е одобрена 18.01.2023 г.
СОА22-ПП11-15/30.06.2022 г. одобрена 18.01.2023 г.
СОА22-ПП11-20/01.09.2022 г. одобрена 18.01.2023 г.
СОА22-ПП11-21/07.09.2022 г. не е одобрена 18.01.2023 г.
СОА22-ПП11-23/16.09.2022 г. одобрена 18.01.2023 г.
СОА22-ГР94-5436/24.10.2022 г. одобрена 18.01.2023 г.
СОА22-ПП11-27/25.10.2022 г. одобрена 18.01.2023 г.
СОА22-ПП11-28/31.10.2022 г. одобрена 18.01.2023 г.
СОА22-ПП11-30/09.12.2022 г. одобрена 18.01.2023 г.
СОА22-ПП11-31/16.12.2022 г. одобрена 18.01.2023 г.
СОА22-ПП11-32/19.12.2022 г. одобрена 18.01.2023 г.
СОА23-ПП11-2/09.01.2023 г. не е одобрена 18.01.2023 г.
СОА22-ПП11-34/21.12.2022 г. одобрена 28.04.2023 г.
СОА22-ПП11-35/23.12.2022 г. одобрена 28.04.2023 г.
СОА22-ПП11-36/29.12.2022 г. одобрена 28.04.2023 г.
СОА23-ПП11-1/06.01.2023 г. одобрена 28.04.2023 г.
СОА23-ПП11-4/20.01.2023 г. одобрена 28.04.2023 г.
СОА23-ПП11-12/20.03.2023 г. одобрена 28.04.2023 г.
СОА23-ПП11-15/07.04.2023 г. одобрена 28.04.2023 г.
СОА23-ПП11-17/12.04.2023 г. одобрена 28.04.2023 г.
СОА23-ПП11-18/20.04.2023 г. одобрена 28.04.2023 г.
СОА23-ПП11-5/20.01.2023 г. одобрена 23.06.2023 г.
СОА23-ПП11-6/25.01.2023 г.  одобрена 23.06.2023 г.
СОА23-ПП11-7/02.02.2023 г. одобрена 23.06.2023 г.
СОА23-ПП11-10/28.02.2023 г. одобрена 23.06.2023 г.
СОА23-ПП11-11/08.03.2023 г. одобрена 23.06.2023 г.
СОА23-ПП11-13/24.03.2023 г. не е одобрена 23.06.2023 г.
СОА23-ПП11-14/29.03.2023 г. одобрена 23.06.2023 г.
СОА23-ПП11-16/11.04.2023 г. одобрена 23.06.2023 г.
СОА23-ПП11-20/05.06.2023 г. одобрена 23.06.2023 г.
СОА23-ПП11-22/15.06.2023 г. одобрена 23.06.2023 г.
СОА23-ПП11-23/19.06.2023 г. одобрена 23.06.2023 г.

 

Забележка: Постъпилите, но все още неразгледани от Програмния съвет заявления, не са отразени в таблицата.

При одобрение кандидатите получават от председателя на Програмния съвет документ (писмо, изпратено с обратна разписка) за финансовото им подпомагане по Програмата, с оригинала на който се насочват към избрано от тях лечебно заведение, което има сключен договор със Столична община.

Одобрените кандидати следва да извършат инвитро процедурата не по-късно от 12 (дванадесет) месеца след одобрението им, считано от датата на получаване на писмото за одобрение.

Неодобрените кандидати получават от председателя на Програмния съвет документ (писмо, изпратено с обратна разписка) с мотиви за взетото решение.
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗГЛЕДАНИ НА ПОСЛЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
ОТ КАНДИДАТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА,
ЗА КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

 

Заявление с рег. № Решение на Програмния съвет Дата на заседание
СОА23-ПП11-19/01.06.2023 г. предоставяне на допълнителни документи 23.06.2023 г.
СОА23-ПП11-21/14.06.2023 г. предоставяне на допълнителни документи 23.06.2023 г.
СОА23-ПП11-24/20.06.2023 г. предоставяне на допълнителни документи 23.06.2023 г.

 

Забележка: 30-дневният срок за представяне на допълнителните документи започва да тече от 04.07.2023 г. 
В този срок заявителите запазват реда си.

Кандидатите за финансиране по Програмата ще бъдат информирани писмено от председателя на Програмния съвет за конкретно липсващите документи.

Телефон за насочваща информация 02/981 07 43.

По телефона няма да бъде предоставяна информация, свързана с лични, медицински и други данни за кандидатите за финансиране по Програмата.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗГЛЕДАНИ ОТ ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ "ИНВИТРО" ЗАЯВЛЕНИЯ

(одобрени, неодобрени и с липсващи документи)2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015