Столичното общинско здравеопазване чрез дирекция „Здравеопазване“ прилага политиката на Столичната община в областта на здравеопазването, която цели осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ, създаване на здравословни условия за отглеждане и възпитание на децата и учениците.

Опазването и укрепването на здравето на жителите на столицата е приоритет на Столичната община. На територията на София функционират общински лечебни заведения за извънболнична помощ и болнична помощ, където се предоставя достъпна и качествена медицинска помощ. Общинското здравеопазване трябва да удовлетворява здравните потребности на населението като се оптимизира и адаптира към съвременните условия и нарастващата конкуренция. За осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ СО финансира общинските лечебни заведения за извършване на строително-ремонтни дейности и закупуване на нова медицинска апаратура. Отделно чрез договори се финансира медицинската дейност, извън обхвата на здравното осигуряване.

За осъществяване на здравната политика на общината на територията на столицата функционират самостоятелни детски ясли, където се отглеждат и възпитават най-малките жители на столицата, от 10 месеца до 3-годишна възраст. За осигуряване на здравословна, адаптирана към нуждите на детския организъм храна са изградени общински комплекси за детско хранене, предоставящи храна за децата, отглеждани в домашни условия.

За опазване здравето на учениците Столична община е разкрила във всички училища здравни кабинети, където медицински специалисти оказват медицинска помощ, следят за здравословното състояние на учениците и работят по профилактиката и превенцията на социално значимите заболявания.