Назад

Столична община организира информационно събитие за обобщение на всички изпълнени дейности на проект: „Възстановяване на Западен парк - представителна част“


Столична община организира информационно събитие за представяне на извършените дейности до този момент по договор за БФП № BG16RFOP001-1.001-0003-С03 за проект „Възстановяване на Западен парк - представителна част“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

В рамките на събитието бяха представени всички основни дейности и конкретни стъпки в реализацията на проекта, както и приноса на ЕС.

Информационното събитие се състоя на 30.09.2020 г. от 11:00 ч., в залата на Столична община на ет. 4 на бул. „Ломско шосе“ № 2А.