Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – реконструкция на жп мост над река Владайска

17.07.2018

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – реконструкция на жп мост над река Перловска

17.07.2018

Инвестиционно предложение на „Българо-американска кредитна банка” АД за: „Преустройство и реконструкция на вътрешна едноетажна сграда, изграждане на нова външна стълба, реставрация и консервация на фасадите и вътрешен текущ ремонт на основната сграда на БАКБ"

10.07.2018

Инвестиционно предложение за „Монтиране на четири броя съоръжения: топкова мелница, миксер, дискова мелница и циклон за събиране на смляната смес в биг-бег"

04.07.2018

Инвестиционно предложение за “Изместване на съществуващ водопровод Ф 150 мм – чугун и Ф 60 мм – стомана“

03.07.2018

Инвестиционно предложение на „БГБ-ОЙЛ“ ЕООД за “Събиране, транспортиране и временно съхранение на растителни масла и мазнини от заведения за обществено хранене“

03.07.2018

Инвестиционно предложение на „РУА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за „Водовземане от баластриерно езеро „Челопечене“

03.07.2018

Инвестиционно предложение на „РУА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за “Заустване на обработени води в река Лесновска на км 12+045.50“ от обект: „Инсталация за преработка на отпадък – желязосъдържаща суровина в ПИ с индентификатори 61134.8441.14 и 22304.7930.15, община Кремиковци, гр. София“

03.07.2018

Инвестиционно предложение на „ПОЛИГРАФСНАБ“ ЕООД за „Модернизация на производствената дейност на Печатарски цех, чрез Изграждане на Съоръжение за третиране на производствени отпадъчни води от цеха“

03.07.2018

Инвестиционно предложение от "Петтас България" АД за изграждане на Шоурум, складова част и офиси в гр. София, район „Връбница“

03.07.2018