Инвестиционно предложение на “ФЪН СПОРТ” ЕООД за изграждане на Комплекс за спорт и атракции, ваканционно селище, административна сграда с търговска част, къщи за гости, паркинг и трафопост

13.11.2018

Инвестиционно предложение за: „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с подземни гаражи“, УПИ XI-15, кв. 21, м. ’’Хиподрума“, р-н ’’Красно село”, ул. „Ами Буе“ № 64, гр. София"

12.11.2018

Инвестиционно предложение на "НОВА Е СТРОЙ ХОЛДИНГ" ООД за: „Топлопровод 2 ф 89/160 мм по ул. „Канарче” и по ул. „Жеко войвода”. Топлозахранване е АС за жил. сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ I-5873 и за жил. сграда с магазини и гаражи в УПИ II-5873 в кв. 9, м. "Дървеница", СО, р-н Студентски"

12.11.2018

Инвестиционно предложение за: "Промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди на ПИ с идентификатор 04234.6938.2508 по КККР на с. Бистрица, район “Панчарево“ – СО, отреден за УПИ XLII-2508 – за жилищно строителство, кв. 5а, местност: с. Бистрица, район „Панчарево“

07.11.2018

Инвестиционно предложение за: "Изграждане на четири двуетажни свободностоящи жилищни сгради в имоти с идентификатори 04234.6908.1680 и 04234.6908.45 по КККР на с. Бистрица, район "Панчарево", за които е отреден УПИ Х-1680, 45 в кв. 145, м. „в.з. "Малинова долина" – Герена“ по регулационния план на София"

07.11.2018

Инвестиционно предложение на “Зерон Т” ЕООД за: „Рекултивация на нарушен терен“, в землището на кв. „Челопечене“

29.10.2018

Инвестиционно предложение на “Капитал Хелт” ЕООД за: „Изграждане на медицински комплекс за дългосрочна грижа със собствен водоизточник и локално пречиствателно съоръжение с капацитет от 600 ЕЖ“

26.10.2018

Инвестиционно предложение на “Фън спорт’’ ЕООД за: “Изграждане на водопровод Ф200 мм ПЕВН и реконструкция на съществуващ водопровод Ф200 мм“ за захранване на УПИ II-42, м. “Метилявица“

26.10.2018

Инвестиционно предложение на „Сика България” ЕООД за: „Монтаж на съоръжение за смесване и разреждане на добавки за строителството"

26.10.2018

Инвестиционно предложение: „Временен открит паркинг” в поземлен имот с идентификатор 68134.102.95, гр. София, район „Средец“, Столична община, с възложител ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА

25.10.2018