Инвестиционно предложение за: „Изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 68134.4202.27 и образуване на два броя самостоятелни УПИ-та за жилищно строителство и изменение на план за улична регулация за нова задънена улица в кв. 16а, местност в.з. Люлин, район "Овча купел", гр. София“

28.11.2018

Инвестиционно предложение на “Холсим Кариерни материали“ АД за: „Рециклиране на строителни отпадъци на промишлената площадка на кариера „Нови силози“ с цел последващото им използване като рециклирани строителни материали“, район "Искър", Столична община

28.11.2018

Инвестиционно предложение за „ЕКО СЕЛИЩЕ КАЛИНА ПАРК“ – "Застрояване с жилищни сгради, детско заведение, ресторант и магазини – нискоетажно, свободно и свързано в два съседни УПИ с височина до 7.00 м (Н<7), с местоположение: Имоти 68134.8221.61, 68134.8221.62, 68134.8221.66, 68134.8221.67, 68134.8221.68, 68134.8221.69, 68134.8221.70, 68134.8221.71 от КККР м. „Капиньовица" – район „Кремиковци",...

23.11.2018

Инвестиционно предложение от фирма "ИМО ЦЕНТРАЛЕН ОФИС" ЕАД за: „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 68134.2045.1926, гр. София, р-н "Витоша", ул. "Околовръстен път" № 260 за други цели – оросяване на тревни площи”

23.11.2018

Инвестиционно предложение на фирма ”Б2-ДИЗАЙН” ЕООД за изготвяне на ПУП-ПРЗ за изграждане на обект: “Работилница за сглобяване на мебели и метални елементи, офиси и магазин“ в ПИ с идентификатор 68134.605.9019, (нов УПИ XIV-9019), кв. 15а, по плана на гр. София, р-н "Подуяне", м. НПЗ ’’Хаджи Димитър”

23.11.2018

Покана за участие в конкурс за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали

22.11.2018

Покана за заявяване на интерес от ползване на фракция, получена от преработката на отпадъци – RDF в Завода за механично-биологично третиране на площадка „Садината“

21.11.2018

Инвестиционно предложение на “ЗАУБА“ АД за: „Съоръжение за предварително третиране и оползотворяване на отпадъци, осигуряващо изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО (сепарираща инсталация за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса, стъкло и ТБО, от домакинствата и подобни отпадъци от други източници, събрани чрез...

16.11.2018

Инвестиционно предложение: „Изграждане на съоръжение за прахово боядисване и търговия с алуминиеви системи ЕТЕМ за архитектурно приложение“, с местоположение: УПИ XV – 33, кв. 3, по плана на НПЗ „Илиянци-изток“, с идентификатор по ЕКАТТЕ 68134.502.33.18, гр. София, р-н "Сердика", бул. „Илиянци“ № 119 (на територията на „Металснаб България" АД), с възложител „Апело България“ ООД

14.11.2018

Инвестиционно предложение на „Димакс – Димитър Карчинов“ ЕООД за: „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи и изгребна яма“ в УПИ XXIV-950, 3025, 3026 (ПИ с идентификатор 687134.1972.3074), кв. 126, м. "Драгалевци – разширение север", р-н „Витоша“ – СО

14.11.2018