Инвестиционно предложение на “Алфасет" ЕООД за обект: „Изграждане на улица „Георги Стаматов”

18.12.2018

Инвестиционно предложение на "ВРАЧЕВ 2” ЕООД за обект: "Изграждане на улица от О.Т. 12 (ул. "Д-р Атанас Москов"), до края на УПИ III-812,814,815,818, кв. 2“, м. “Младост – център" – ж.к. "Младост 3", район "Младост", гр. София – ново инвестиционно предложение"

10.12.2018

Инвестиционно предложение на “СИЗАС – ЗЕБРА ИНТЕРНЕШАНЪЛ” АД за: „Извършване на дейности по съхраняване и третиране на неопасни отпадъци от каучук“

10.12.2018

Инвестиционно предложение за обекта: „Открит буферен паркинг“ – одобрен с Решение № 833 на Столичния общински съвет /18.12.2014 г. и разположен на територията на УПИ VII в кв. 21; м. „Овча купел 2“ в съответствие с ПУП

10.12.2018

Инвестиционно предложение на фирма „Сайкъл гетс“ АД за: „Производство на велосипедни рамки“ в промишлен имот с кадастрален идентификатор 68134.1372.2057 по кадастралната карта на гр. София, район „Надежда“, с административен адрес: гр. София, район „Надежда“, бул. „Рожен“ № 41"

10.12.2018

Инвестиционно предложение за: "Изграждане на тръбен кладенец за други цели – оросяване на тревни площи и цветни градинки в ПИ с идентификатор 68134.704.665, бул. "Асен Йорданов", гр. София."

10.12.2018

Инвестиционно предложение за: "Изграждане на тръбен кладенец за други цели – оросяване на тревни площи и цветни градинки в ПИ с идентификатор 68134.704.666, "Площад на авиацията", гр. София."

10.12.2018

Инвестиционно намерение на фирма „ХПС КОНСУЛТ” ООД за изграждане на тръбен сондажен кладенец за техническо водоснабдяване на обект: „Депо за кварцов пясък и керамични строителни материали”, като същият ще бъде изграден в поземлен имот с идентификатор 44063.6216.4, местност „Дилев азмак“, с. Лозен, район "Панчарево"

03.12.2018

Инвестиционно предложение от фирма „БОКАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за: „Топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ VI-2052, кв. 45, м. ж.к. ”Обеля 1”, СО, р-н „Връбница”, гр. София“

03.12.2018

Инвестиционно предложение за: „Разширяване на територията на площадка в гр. София, район "Връбница", ул. „Суходол” № 13 и извършване на нови дейности на площадката по съхраняване, предварително третиране и шредиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), компоненти от ИУЕЕО и кабели“

29.11.2018