Покана за участие в конкурс за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали

10.01.2020

Басейнова дирекция "Дунавски район" съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект ръкав на река Искър в поземлен имот в землище на район "Панчарево" с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изваждане на правоъгълен водосток 300/250 при км 38+787 от обект „Реконструкция и разширение...

08.01.2020

Басейнова дирекция "Дунавски район" съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект дере, десен приток на река Искър, в ПИ с идентификатор № 14831.6522.404 и в ПИ с идентификатор № 14831.6531.430 в землище на с. Герман, р-н "Панчарево", ЕКАТТЕ 14831, община Столична, област София, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна...

08.01.2020

Столична община съобщава на заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение: „Разширяване и изграждане на бул. „Ломско шосе“ в участъка от ул. „Лазарица“ до „Околовръстен път“ гр. София“

08.01.2020

Столична община съобщава на заинтересованите лица и общественост инвестиционно предложение за: „Разширяване на инвестиционно предложение чрез добавяне на инсталация за регенериране на белилна пръст“ в поземлен имот с идентификатор 87401.7501.1110, с. Яна, р-н „Кремиковци“, СО, с възложител "Мантрейдинг" АД

08.01.2020

Столична община съобщава за "Инвестиционно предложение, състоящо се от три проекта на територията на производствената площадка на предприятието, с адрес: гр. София, п.к. 1220, ул. „Проф. Иван Георгов” № 1"

07.01.2020

Инвестиционно предложение от "Геострой" АД за: „Механизирано третиране на строителните отпадъци посредством мобилна инсталация с цел повторната им употреба и влагане в обратни насипи в рамките на поземлен имот с идентификатор 07140.8152.67, м. Брего, гр. Бухово, р-н „Кремиковци“

30.12.2019

Басейнова дирекция "Дунавски район" съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Кална, ляв приток на река Искър, в район "Панчарево" и район "Младост", с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на мост над река Кална

19.12.2019

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Искър в землище на град София, район "Панчарево" – СО, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на мост над река Искър при км 38+543

16.12.2019

Инвестиционно предложение за: „Изграждане на Парогазова инсталация в ТЕЦ „София“, с обща мощност 59MWe и 50MWt“, поземлен имот с идентификатор 68134.511.4, район „Сердика”, Столична община, с възложител "Топлофикация София" ЕАД

12.12.2019