Инвестиционно предложение на фирма „Сайкъл гетс“ АД за: „Производство на велосипедни рамки“ в промишлен имот с кадастрален идентификатор 68134.1372.2057 по кадастралната карта на гр. София, район „Надежда“, с административен адрес: гр. София, район „Надежда“, бул. „Рожен“ № 41"

10.12.2018

Инвестиционно предложение за: "Изграждане на тръбен кладенец за други цели – оросяване на тревни площи и цветни градинки в ПИ с идентификатор 68134.704.665, бул. "Асен Йорданов", гр. София."

10.12.2018

Инвестиционно предложение за: "Изграждане на тръбен кладенец за други цели – оросяване на тревни площи и цветни градинки в ПИ с идентификатор 68134.704.666, "Площад на авиацията", гр. София."

10.12.2018

Инвестиционно намерение на фирма „ХПС КОНСУЛТ” ООД за изграждане на тръбен сондажен кладенец за техническо водоснабдяване на обект: „Депо за кварцов пясък и керамични строителни материали”, като същият ще бъде изграден в поземлен имот с идентификатор 44063.6216.4, местност „Дилев азмак“, с. Лозен, район "Панчарево"

03.12.2018

Инвестиционно предложение от фирма „БОКАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за: „Топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ VI-2052, кв. 45, м. ж.к. ”Обеля 1”, СО, р-н „Връбница”, гр. София“

03.12.2018

Инвестиционно предложение за: „Разширяване на територията на площадка в гр. София, район "Връбница", ул. „Суходол” № 13 и извършване на нови дейности на площадката по съхраняване, предварително третиране и шредиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), компоненти от ИУЕЕО и кабели“

29.11.2018

Инвестиционно предложение за: „Изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 68134.4202.27 и образуване на два броя самостоятелни УПИ-та за жилищно строителство и изменение на план за улична регулация за нова задънена улица в кв. 16а, местност в.з. Люлин, район "Овча купел", гр. София“

28.11.2018

Инвестиционно предложение на “Холсим Кариерни материали“ АД за: „Рециклиране на строителни отпадъци на промишлената площадка на кариера „Нови силози“ с цел последващото им използване като рециклирани строителни материали“, район "Искър", Столична община

28.11.2018

Инвестиционно предложение за „ЕКО СЕЛИЩЕ КАЛИНА ПАРК“ – "Застрояване с жилищни сгради, детско заведение, ресторант и магазини – нискоетажно, свободно и свързано в два съседни УПИ с височина до 7.00 м (Н<7), с местоположение: Имоти 68134.8221.61, 68134.8221.62, 68134.8221.66, 68134.8221.67, 68134.8221.68, 68134.8221.69, 68134.8221.70, 68134.8221.71 от КККР м. „Капиньовица" – район „Кремиковци",...

23.11.2018

Инвестиционно предложение от фирма "ИМО ЦЕНТРАЛЕН ОФИС" ЕАД за: „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 68134.2045.1926, гр. София, р-н "Витоша", ул. "Околовръстен път" № 260 за други цели – оросяване на тревни площи”

23.11.2018