Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" съобщава за откриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, на „Грийн проджект инвестсмънтс енд файненс“ ЕООД

03.04.2020

Провеждане задължителни годишни обработки през 2020 г. – ларвицидна обработка на речни корита, естествени и изкуствени водоеми и последващи обработки върху общински зелени площи – паркове, градини и междублокови пространства на територията на Столична община

27.03.2020

Инвестиционно предложение на Столична община за: „Изграждане на площадка за рециклиране на отпадъци от пластмаса“, в поземлени имоти – с. Яна, район „Кремиковци“

18.03.2020

Инвестиционно предложение за: "Изграждане на площадка за рециклиране на отпадъци от пластмаса" в ПИ с идентификатор 87401.7501.39, 87401.7501.40, 87401.7501.41, с. Яна, район "Кремиковци", Столична община, с възложител "Вадиас" ООД

17.03.2020

Инвестиционно предложение за „Преустройство със смяна на предназначението и разширение на Металозаваръчен цех, сграда с идентификатор 68134.1372.2057.5 в Предприятие за хранителни продукти “ в УПИ V-1306 „за производство и складове”, кв. 10, м. „НПЗ Илиянци-запад“, район „Надежда“, Столична община, с възложител „РИЪЛ ЕСТЕЙТС ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ЕАД

13.03.2020

Инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за захранване на поливна система и измиване на селскостопански машини (водоснабдяване за други цели), към търговски комплекс „Мегатрон ЕАД“ в ПИ с идентификатор 68134.710.4095, м. „СПЗ Слатина-север“, район „Слатина“, Столична община, с възложител „МEГАТРОН“ ЕАД

13.03.2020

Инвестиционното предложение за „Изграждане на площадка за търговия и дейности с отпадъци, както и разкомплектоване на ИУМПС“ в поземлен имот с идентификатор 44063.6207.793, м. „Ефенди мост“, с.Лозен, район "Панчарево"

13.03.2020

Инвестиционно предложение за: „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина 50 – 60 м“ в УПИ I-289022 – за търговско-развлекателен комплекс, офиси, логистика и шоурум, кв.7, кв.Челопечене, м. „Гладно поле“, район „Кремиковци“, Столична община, с възложител „УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ” ЕАД

12.03.2020

Инвестиционно предложение: „Два броя тръбни кладенци за поливане на зелени площи и противопожарни нужди“ в поземлен имот с идентификатор 68134.2045.3022 и 68134.2045.2807, м. „Малинова долина – обслужващи обекти на околовръстен път“, кв.7, гр. София, район „Витоша“, Столична община, с възложител „София парк Вилас“ АД

04.03.2020

Инвестиционно предложение изграждане на „Логистична база за авиационни части, техника, консумативи и материали, с подземен паркинг“, в УПИ LVI18, кв. 2, м. „Летищен комплекс – София”, район „Слатина“, гр.София”, „Нов хангар 4 с фотоволтаична система, за обслужване и ремонт на самолет тип А320/В 737 фамилии със складове и работилници с възложител „БЪЛГАРИЯ ЕР МЕИНТЕНАНС” ЕАД

04.03.2020