Инвестиционно предложение за изграждане на: „Сграда за разполагане на „Петаскейл компютър” „НРС Bulgaria“ с възложител „София Тех Парк” АД

10.04.2020

Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение за „Лаборатория за експериментално развитие „Интегрирани енергийни системи“ в УПИ VIII-1539 и УПИ VII-1539, кв. 91а, с. Владая, район „Витоша“

10.04.2020

Стартират обработки за кърлежи на тревните площи на територията на Столичната община

07.04.2020

Дирекция "Зелена система" – СО – съобщение във връзка с прочистване на паднала и пречупена дървесна растителност в м. „Лонгоза“, на територията на Южен парк III част

07.04.2020

Решение № СО-6-ЕО/2020 г. на РИОСВ – София за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: „Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива“ на Столична община за периода 2020 – 2022 г.

03.04.2020

Инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци“ в поземлени имоти с идентификатори 00357.5350.49 и 00357.5350.77, гр. Нови Искър, район „Нови Искър“, Столична община, с възложител "РЕКОЛОГИЯ" ЕООД

03.04.2020

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" съобщава за откриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, на „Грийн проджект инвестсмънтс енд файненс“ ЕООД

03.04.2020

Провеждане задължителни годишни обработки през 2020 г. – ларвицидна обработка на речни корита, естествени и изкуствени водоеми и последващи обработки върху общински зелени площи – паркове, градини и междублокови пространства на територията на Столична община

27.03.2020

Инвестиционно предложение на Столична община за: „Изграждане на площадка за рециклиране на отпадъци от пластмаса“, в поземлени имоти – с. Яна, район „Кремиковци“

18.03.2020

Инвестиционно предложение за: "Изграждане на площадка за рециклиране на отпадъци от пластмаса" в ПИ с идентификатор 87401.7501.39, 87401.7501.40, 87401.7501.41, с. Яна, район "Кремиковци", Столична община, с възложител "Вадиас" ООД

17.03.2020