Инвестиционно предложение за: "Изграждане на обект: ’’Апартаментен хотел в УПИ VI-2850, кв. 31, местност ж.к. "Връбница-1”

26.06.2018

Инвестиционно предложение за: “Изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Земляне“

26.06.2018

Инвестиционно предложение за: “Изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Дружба“

26.06.2018

Инвестиционно предложение за: “Изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Малашевци“

26.06.2018

Инвестиционно предложение за: "Път П-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга“, у-к от км 0+780 до км 6+308.17 – Изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства"

26.06.2018

Инвестиционно предложение за: „Изграждане на сграда с общественополезни функции от сглобяеми елементи – тип панел“

15.06.2018

Инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), отпадъци от опаковки (ОО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отработени масла (ОМ), излезли от употреба гуми (ИУГ) и др. производствени и битови отпадъци“

15.06.2018

Инвестиционно предложение за изграждане на нова площадка за дейности с ОЧЦМ върху 542 кв. м, представляващи обособена част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.614.1111

15.06.2018

Инвестиционно предложение за: ”Преустройство на съществуваща сграда в автосервиз и пункт за ГТП”, УПИ III-2227, кв. 27, ПИ: 68134.2823.2227, м. „Бул. СЛИВНИЦА“, СО – район „Връбница“

13.06.2018

Инвестиционно предложение за: "Укрепване на свлачище на републикански път I-1 „София – Перник“ в участъка от км 281+150 до км 281+600"

13.06.2018