Заглавие Дата на публикуване
Съобщение за временно изтегляне на жълти контейнери за разделно събиране в районите: „Студентски“, „Младост“, „Средец“ и „Триадица“ 15.08.2017
Инвестиционно намерение на "Интерпласт БГ" ЕООД за "Разширяване на площта на съществуваща площадка за събиране, съхранение и третиране на пластмасови отпадъци и монтиране на съоръжения за рециклиране/оползотворяване на отпадъци от пластмаса и пластмасови опаковки 26.07.2017
Инвентаризация и анализ на състоянието на дървесно-храстова растителност в лесопарковата част на Борисовата градина, Лесотехнически университет - 2017 г. 25.07.2017
Столична община кани всички заинтересовани страни да представят свои предложения за намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление и транспорта 27.06.2017
Инвестиционно предложение на "Феникс Грийн ЕООД" за „Разширяване на дейностите с отпадъци на съществуваща площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/; съхраняване на отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, отработени масла /ОМ/ и отпадъчни нефтопродукти, излезли от употреба гуми /ИУГ/ и др. производствени и битови отпадъци, като се добавят нови кодове отпадъци и дейности с тях, както и завишаване на количествата на разрешени кодове отпадъци” 19.06.2017
Столична община допълнително удължава срока за представяне на писмени презентации и концепции, във връзка с предложението за стратегическо партньорство при стопанисването на общинските приюти за безстопанствени кучета, намиращи се в с. Горни Богров и кв. Слатина 13.06.2017
Инвестиционно предложение на "РЕТЕК" ООД за "Въвеждане в експлоатация на машина за рециклиране на керамични неопасни отпадъци и увеличаване на количествата на приеманите пластмасови отпадъци за сортиране и съхраняване" 02.05.2017
Съобщение изх. ПВ2-00024/21.04.2017 на Басейнова дирекция "Дунавски район" за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - заустващи съоръжения на десния бряг на река Суходолска за дъждовни води, формирани от алеите на Западен парк, р-н Илинден 27.04.2017
Съобщение изх.№ ПВ2-00068/10.04.2017 г. на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект: езеро - бивша баластриера, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности 13.04.2017
Инвестиционно предложение за "Обособяване на площадка за изкупуване и временно съхраняване на отпадъци от цветни и черни метали, хартия, картон, пластмаси, както и разкомплектоване на ИУМПС (излезли от употреба моторни превозни средства) и ИУЕЕО (излязло от употреба електрическо и електронно оборудване)" 11.04.2017