Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение за: "Промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди на ПИ с идентификатор 04234.6938.2508 по КККР на с. Бистрица, район “Панчарево“ – СО, отреден за УПИ XLII-2508 – за жилищно строителство, кв. 5а, местност: с. Бистрица, район „Панчарево“ 07.11.2018
Инвестиционно предложение за: "Изграждане на четири двуетажни свободностоящи жилищни сгради в имоти с идентификатори 04234.6908.1680 и 04234.6908.45 по КККР на с. Бистрица, район "Панчарево", за които е отреден УПИ Х-1680, 45 в кв. 145, м. „в.з. "Малинова долина" – Герена“ по регулационния план на София" 07.11.2018
Инвестиционно предложение на “Зерон Т” ЕООД за: „Рекултивация на нарушен терен“, в землището на кв. „Челопечене“ 29.10.2018
Инвестиционно предложение на “Капитал Хелт” ЕООД за: „Изграждане на медицински комплекс за дългосрочна грижа със собствен водоизточник и локално пречиствателно съоръжение с капацитет от 600 ЕЖ“ 26.10.2018
Инвестиционно предложение на “Фън спорт’’ ЕООД за: “Изграждане на водопровод Ф200 мм ПЕВН и реконструкция на съществуващ водопровод Ф200 мм“ за захранване на УПИ II-42, м. “Метилявица“ 26.10.2018
Инвестиционно предложение на „Сика България” ЕООД за: „Монтаж на съоръжение за смесване и разреждане на добавки за строителството" 26.10.2018
Инвестиционно предложение: „Временен открит паркинг” в поземлен имот с идентификатор 68134.102.95, гр. София, район „Средец“, Столична община, с възложител ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА 25.10.2018
Инвестиционно предложение: „Цех за сладкарски и захарни изделия, склад и офис в УПИ I – 1060, кв. 6A, м. „НПЗ "Хаджи Димитър“, идентификатор № 68134.602.1060 и УПИ IХ – 996,1060, кв. 6A, м. „НПЗ „Хаджи Димитър“, СО – район „Подуяне“, идентификатор № 68134.602.1060”, с възложител АЕА ООД 19.10.2018
Инвестиционно предложение за: “Изграждане на складове за съхранение на промишлени стоки, офиси, открит паркинг за 20 бр. МПС, изместване и възстановяване на естествено корито от река" в границите на УПИ I1020, (ПИ с идентификатор 68134.4141.1020), нов кв. 7В, м. Кв. "Суходол", район "Овча купел", гр. София, Столична община – ново инвестиционно предложение 18.10.2018
Инвестиционно предложение за: „Обособяване на площадка за съхраняване и предварително третиране отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), отпадъци от опаковки (ОО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отработени масла (ОМ), излезли от употреба гуми (ИУГ) и др. производствени и битови отпадъци“, в ПИ № 68134.4355.2741, кв. 60, ул. „Тончо Жечев“, район „Люлин“, гр. София, Столична община, с възложител “Еколенд консулт” ЕООД 18.10.2018