Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение на фирма ”Б2-ДИЗАЙН” ЕООД за изготвяне на ПУП-ПРЗ за изграждане на обект: “Работилница за сглобяване на мебели и метални елементи, офиси и магазин“ в ПИ с идентификатор 68134.605.9019, (нов УПИ XIV-9019), кв. 15а, по плана на гр. София, р-н "Подуяне", м. НПЗ ’’Хаджи Димитър” 23.11.2018
Покана за участие в конкурс за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали 22.11.2018
Покана за заявяване на интерес от ползване на фракция, получена от преработката на отпадъци – RDF в Завода за механично-биологично третиране на площадка „Садината“ 21.11.2018
Инвестиционно предложение на “ЗАУБА“ АД за: „Съоръжение за предварително третиране и оползотворяване на отпадъци, осигуряващо изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО (сепарираща инсталация за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса, стъкло и ТБО, от домакинствата и подобни отпадъци от други източници, събрани чрез система за разделно събиране на битови отпадъци)“ 16.11.2018
Инвестиционно предложение: „Изграждане на съоръжение за прахово боядисване и търговия с алуминиеви системи ЕТЕМ за архитектурно приложение“, с местоположение: УПИ XV – 33, кв. 3, по плана на НПЗ „Илиянци-изток“, с идентификатор по ЕКАТТЕ 68134.502.33.18, гр. София, р-н "Сердика", бул. „Илиянци“ № 119 (на територията на „Металснаб България" АД), с възложител „Апело България“ ООД 14.11.2018
Инвестиционно предложение на „Димакс – Димитър Карчинов“ ЕООД за: „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи и изгребна яма“ в УПИ XXIV-950, 3025, 3026 (ПИ с идентификатор 687134.1972.3074), кв. 126, м. "Драгалевци – разширение север", р-н „Витоша“ – СО 14.11.2018
Инвестиционно предложение на “ФЪН СПОРТ” ЕООД за изграждане на Комплекс за спорт и атракции, ваканционно селище, административна сграда с търговска част, къщи за гости, паркинг и трафопост 13.11.2018
Инвестиционно предложение за: „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с подземни гаражи“, УПИ XI-15, кв. 21, м. ’’Хиподрума“, р-н ’’Красно село”, ул. „Ами Буе“ № 64, гр. София" 12.11.2018
Инвестиционно предложение на "НОВА Е СТРОЙ ХОЛДИНГ" ООД за: „Топлопровод 2 ф 89/160 мм по ул. „Канарче” и по ул. „Жеко войвода”. Топлозахранване е АС за жил. сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ I-5873 и за жил. сграда с магазини и гаражи в УПИ II-5873 в кв. 9, м. "Дървеница", СО, р-н Студентски" 12.11.2018
Условия и изисквания за сключване на договор за организиране на система за разделно събиране на битови отпадъци (от облекла и текстил) от домакинствата на територията на Столична община 08.11.2018