Назад

Провеждане задължителни годишни обработки през 2020 г. – ларвицидна обработка на речни корита, естествени и изкуствени водоеми и последващи обработки върху общински зелени площи – паркове, градини и междублокови пространства на територията на Столична община

 

При благоприятни климатични условия от 30.03.2020 г., стартира ларвицидната обработка срещу комари на изкуствени и естествени водоеми и разливи и временни биотопи на комари по речни корита на общинските зелени площи – паркове, градини, междублокови пространства – съгласно установените годишни графици за настъпване на активния сезон за развитие и разпространение на кръвосмучещи членестоноги (комари, бълхи, кърлежи) и получено предписание от Столична Регионална здравна инспекция (СРЗИ).

До средата на м. април 2020 г. стартират последващите годишни обработки срещу кърлежи и гризачи, които ще се извършват съгласно „Наредба 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за  извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации“ върху общински зелени площи – паркове, градини и междублокови пространства на паркове, градини и зелени площи, зелени ивици към транспортни обекти, речни корита, гробищни паркове на територията на общината, които ще се изпълняват при благоприятни климатични условия.

Задължителни годишни обработки са:

трикратна обработка срещу комари, в т.ч. по 1 ларвицидна през м. март – април, и при необходимост допълнителни ларвицидни през април – май и 2 имагоцидни – юни – юли, август – септември;
двукратна обработка срещу кърлежи през м. април – май и август – септември;
еднократна обработка срещу бълхи през м. юни – юли;
двукратна обработка срещу гризачи през  м. март – април и септември – октомври.

График за изпълнение на обработките се публикува на интернет страницата на Столична община и на видно място в районната администрация. Графиците са валидни при благоприятни климатични условия за всички обработки и при ниско (окосена) трева за кърлежите и бълхите. Обработките се извършват рано сутрин до 10:00 часа, а срещу комари – късно вечерта след 20:00 часа.

Обработват се общински зелени площи.

При получени сигнали от граждани за кърлежи, гризачи, бълхи и др. на общински терени към районните администрации ще се маркират рисковите места и ще се подават своевременно тези участъци за допълнителни обработки в рамките на определените площи и средства.

Третираните терени ще се обозначават от изпълнителите предварително с табели с информация за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

Задължителни годишни обработки върху общински зелени площи – паркове, градини и междублокови пространства на паркове, градини, зелени ивици към транспортни обекти, речни корита и гробищни паркове се извършват по възлагане от Столична община –дирекция „Зелена система“.

Специализиранят контрол ще се осъществява  от експерти на Столичната РЗИ.

График 1
График 2
График 3
График 4
График 5