Назад

Инвестиционно предложение на "РЕТЕК" ООД за "Въвеждане в експлоатация на машина за рециклиране на керамични неопасни отпадъци и увеличаване на количествата на приеманите пластмасови отпадъци за сортиране и съхраняване"

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост


На основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„РЕТЕК“ ООД

Адрес: област София - град, община Столична, гр. София 1504, район Оборище, ул. „Оборище“ № 6, ап. 5

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Въвеждане в експлоатация на машина за рециклиране на керамични неопасни отпадъци и увеличаване на количествата на приеманите пластмасови отпадъци за сортиране и съхраняване", в УПИ III, планостимачен план № 68134.1369.12, кв. Илиянци, складова база „Химснаб България” сграда № 34, район Надежда, Столична община.

За контакти Снежа Разбойникова, гр. София 1504, ул. „Оборище“ № 6, тел. 0888 42 16 52
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: rios@riew-sofia.org

Информация по чл.6, ал.1 и ал. 9 от Наредбата за ОВОС.