П О Д Д Р Ъ Ж К А
Н А
С Ъ О Р Ъ Ж Е Н И Я 

 

►  Ф О Н Т А Н И

 

В обхвата на направление "Обществено строителство" попада цялостната поддръжка и експлоатацията на 15 столични фонтана.
 

Всяка пролет, преди фонтаните да бъдат въведени в експлоатация, те преминават специализирани електрозамервания, които да гарантират безаварийната им за работа и безопасността на гражданите. Проверките се констатират с протоколи за безопасност.
 

През 2022 година 15-те градски фонтана бяха пуснати в експлоатация на 22 април.