Общинско предприятие "Гробищни паркове"

Адрес: ул. ''Заводска'' № 14
Директор: Румен Димитров
Телефон: 02/9367008     
Факс: 02/9366602         
Е-mail: sofiamemorial@sofiamemorial.bg
Web сайт: http://sofiamemorial.bg/
денонощен телефон – централа: 0281321

Предмет и дейност:

 • Управление на гробищните паркове на територията на Столична община.
 • Изготвяне на предложения до Столична община за създаване на нови, разширяване и закриване на действащите гробищни паркове на територията на Столична община.
 • Изготвяне на предложения до Столична община за създаване на урнови стени.
 • Съгласуване на строително-монтажните работи в парцелите и по сградите на гробищните паркове и контрол по извършването им съгласно нормативните актове.
 • Участване в подготовката и изпълнението на обществените поръчки за почистване, озеленяване и охрана на гробищните паркове.
 • Поддържане на гробищните паркове, в т.ч. сградния фонд.
 • Поддържане на механизацията и автомобилния парк, предоставени от Столична община.
 • Съставяне на актове за смърт и изготвяне на преписи на смъртни актове на лицата, починали на територията на Столична община.
 • Определяне на гробищния парк, в който ще се извърши траурния обряд и погребението или урнополагането, както и деня и часа на тези действия, като осигурява безплатно гробно място, урнови гробове или урнови ниши за покойника.
 • Организиране превозването на покойника до определеното по предходната точка място за погребение.
 • Водене на регистъра на починалите лица по гробищни паркове, парцели, гробни места, урнови гробове и урнови ниши.
 • Събиране и отчитане на гробищните такси, определени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
 • Извършване на погребални услуги.

Създадено с Решение № 39 по Протокол № 21/19.02.2001 г. на Столичен общински съвет.