Столична програма "Социални иновации" 2019 година
Програмата предоставя финансиране на краткосрочни (реализиращи се в определен период, в рамките на една календарна година) проекти за социални иновации ...

Информация за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия
Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби – заседание на експертна комисия от 03.10.2018 г. ...

Научно-практическа конференция: "Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции"
Предстоящият форум ще се проведе през м. октомври 2018 г. в АУЛА на СУ «Св. Климент Охридски» ...

Програма "Зелена София" 2018
Подпомага гражданското общество в реализацията на проекти, целящи да подобрят състоянието на зелената система на територията на общината ...

„Искам да бъда добър, искам да бъда полезен, искам да бъда личност!“
25.04. /сряда/ 2018 година - „Ден на красотата и надеждата“ ...

Номинации на ученици от 1. до 12. клас, завоювали призови места в спорта през 2017 година
Постиженията трябва да са регистрирани през 01.01.2017 – 31.12.2017 г. в олимпийски видове спорт (летни и зимни, съгласно решение на сесия на МОК) ...

Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публично-общинска собственост за 2018 г.
...

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2017 г.
Столичната община обявява сесия за програмно финансиране на проекти ...

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2018 г.
Столичната община обявява сесия за програмно финансиране на проекти ...

Проект BG06-242 „Да изразим себе си“
BG06-242 „Да изразим себе си“ се реализира по програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 2, с финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство ...