Заповед РД-02-15-146/02.12.2014 г. по ЗУТ за изготвяне на ПУП -ПП за жп линия София-Пловдив /за Елин Пелин/

Заповед № РД-02-15-146/02.12.2014 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство във връзка с изпълнението на проект "Модернизация на желозопътната линия София-Пловдив: железопътни...

Оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/ за Промяна на инвестиционно предложение: Разширение на метрото в София

ОБЯВА за обществен достъп до информация Относно: преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/ за Промяна на инвестиционно предложение:...

Уведомление за инвестиционно предложение за: Интегриран Столичен градски транспорт –фаза II

УВЕДОМЛЕНИЕ  за инвестиционно предложение   (съгласно приложение № 1 към чл.10, ал.1 и приложение № 2 към чл.10, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка...