Title Publish Date
Район „Надежда” открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на незастроен поземлен имот (терен) – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Надежда”, с предназначение – за временен открит паркинг 28.10.2022
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – помещение със застроена площ от 25,50 кв. м, на 2. етаж в административна делова сграда с административен адрес: с. Волуяк, ул. „Зорница“ № 43, с конкурсно условие – за клуб по интереси 28.10.2022
Район "Надежда" обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлен имот (терен) – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Надежда” 27.10.2022
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, помещение със застроена площ от 54,00 кв. м, находящо се на първия етаж в административна делова сграда в с. Волуяк, със специфично конкурсно условие – за стопанска дейност 27.10.2022
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, помещение със застроена площ от 180,00 кв. м, находящо се на първия етаж в административна делова сграда на с. Волуяк, район „Връбница“ 27.10.2022
Район „Красна поляна” удължава срока с 15 календарни дни на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, CO – район „Красна поляна”, бул. „Възкресение” № 151, с конкурсно условие – за зъболекарски кабинет 26.10.2022
"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от три години на следните три помещения: помещение – кафене и помещения – кабинети № 306 и № 310, находящи се съответно в сутерена и на трети етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7 26.10.2022
Район „Триадица“ обявява конкурс с предмет: Отдаване под наем на недвижим имот (помещение), частна общинска собственост, находящ се на адрес: гр. София, ж.к. „Стрелбище“, бл. 98, със специфично конкурсно предназначение: за кафе-клуб 24.10.2022
Район „Илинден“ обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляващи 3 (три) броя самостоятелни складови помещения, находящи се в Постройка на допълващо застрояване без устройствен статут (сграда) в ж.к. „Света Троица“, със специфично конкурсно условие за всеки един от обектите: за складова дейност 24.10.2022
Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост (кабинети – за извършване на медицинска дейност, клинични изпитвания и на учебна дейност) 20.10.2022