Title Publish Date
Район "Надежда" удължава срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем за срок до започване на реализирането на предвидените по ОУП/ПУП, но не повече от 5 (пет) години, на части от поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Надежда", ж.к. "Надежда - 3 ч.", ул. „Георги Войтех“ и ул. „Леви Искър“, до 17:00 ч. на 15.12.2022 г. 30.11.2022
„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост (кабинети), срокът за подаване на офертите за тези кабинети ще бъде продължен, съгласно заповедта за откриване на конкурса до 12:00 ч. на 16.12.2022 г. 30.11.2022
Столичната община обявява търг с явно наддаване № 7-СО-2022 г. за продажба на движими вещи – отпадък, с код 19 12 02 – черни метали (в това число: дебело желязо, тънко желязо и чугун), съхраняван от „Софекострой“ ЕАД 28.11.2022
Район „Илинден“ продължава конкурсна процедура за отдаване под наем за срок от 7 (седем) години или до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие на части от имот – публична общинска собственост, представляващи 3 (три) броя самостоятелни складови помещения, находящи се в Постройка на допълващо застрояване без устройствен статут (сграда) на територията на район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, за крайно дясно помещение (склад) с площ 204,25 кв. м 25.11.2022
Район "Средец" обявява публично оповестен конкурс № 4/22.11.2022 г. за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на Столична община , представляващ помещение за ученическо хранене – бюфет, разположено в сградата на 12. СУ „Цар Иван Асен II” 22.11.2022
Район „Искър“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещение в недвижим имот – публична общинска собственост, с административен адрес: бул. „Кръстю Пастухов” № 18, с условие – за фитнес зала 22.11.2022
„Пазари Изток” ЕАД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда (многофамилна жилищна сграда) – магазин, състоящ се от две нива, с площ 143 кв. м, находящ се в гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Яворец“ № 5 22.11.2022
„ДКЦ VIII – София" ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост 21.11.2022
Столичната община оповестява публичен търг с явно наддаване № 8-СО-2022 за продажба на правото на собственост – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Витоша“, местност „в.з. "Симеоново" – "Драгалевци 2. част“ 21.11.2022
Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост – кабинет № 24 и кабинет № 36, за извършване на медицинска дейност, за общо практикуващ лекар 21.11.2022