Title Publish Date
Район "Панчарево" обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Казичене, ул. "Цар Борис III" № 54, представляваща самостоятелен обект със специфично конкурсно условие: за разполагане на техническа апаратура за интернет услуги 21.05.2021
Район „Сердика“ удължава с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 21.05.2021 г. до 07.06.2021 г., крайния срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика“ 21.05.2021
Район „Нови Искър“ удължава срока за закупуване и подаване на офертни предложения за конкурс с предмет: „Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, ползвани за лекарски и стоматологични кабинети, находящи се в с. Негован, с. Световрачене, с. Подгумер и с. Кубратово“ 20.05.2021
„Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 години, на обекти, собственост на дружеството 19.05.2021
"ДКЦ XXX – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – за поставяне на кафе автомат 14.05.2021
„Столичен Автотранспорт” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на: „Свободна площ от 1400 кв. м в АП „Земляне“ за паркиране и зареждане на единични автобуси, посредством преместваема модулна бензиностанция за зареждане с дизелово гориво на частен оператор“, за срок от три години. Преместваемата модулна бензиностанция за зареждане с дизелово гориво не е предмет на наемните отношения 14.05.2021
Район „Младост“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект, находящ се в ж.к „Младост 1А”, бл. 508, вх. 2, ет. 1 със специфично конкурсно условие – „заведение за обществено хранене“ 13.05.2021
”Метрополитен" ЕАД – Столична община обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първи, Втори и Трети метродиаметър 12.05.2021
„ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот, находяща се в двора на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София, ул. ”Шейново” № 19, за търговски обект с обща площ 52 кв. м, заедно с прилежаща част – тераса с площ от 51 кв. м 10.05.2021
Столична община обявява търг с явно наддаване за продажбата на общинско имущество, движими вещи – отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“ 07.05.2021