Back Столична община обявява публично оповестен конкурс за учредяване на срочно и възмездно право на строеж върху недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ-III – спортен комплекс, кв. 13 по РП на м. „Люлин 6 м.р.“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА:

 

учредяване на срочно и възмездно право на строеж върху недвижим имот – публична общинска собственост, актуван с АПОС № 9881/04.01.2018, представляващ УПИ-III – спортен комплекс, кв. 13 по РП на м. „Люлин 6 м.р.“, с площ от 14 695 кв. м, в чиито граници попадат част от ПИ 68134.4360.770 с площ 10 626 кв. м, част от ПИ 68134.4360.303 площ 3 931 кв. м, част от  ПИ 68134.4360.99 площ 117 кв. м, част от ПИ 68134.4360.302 с площ 30 кв. м, за което е стартирана процедура по прилагане на плана за регулация, по която има новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4360.971, в съответствие с действащия ПУП и ОУП на СО за срок до 25 години срещу пазарна цена на правото на строеж в размер на не по-малко от 269 531,00 (двеста шестдесет и девет хиляди петстотин тридесет и един) лева, без включен ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със СО, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО, за построяване на спортен комплекс.

1. Условия на конкурса:
1.1. Спортният комплекс по т. 1 да се използва за спортни дейности.
1.2. Заплащането на цената на правото на строеж се извършва чрез парично обезщетение на УЧРЕДИТЕЛЯ, платимо по банкова сметка на Столична община в „Общинска банка“ АД, гр. София, ул. „Врабча“ № 6, IBAN BG BG81SOMB91303133008301; BIC SOMBBGSF, в 30 (тридесет) дневен срок от датата на регистрационния индекс на договора в деловодната система на Столична община. Жилищните обекти за обезщетение на СО да не бъдат разположени в подпокривното пространство.
1.3. Комплексът, предмет на настоящия конкурс, да бъдат завършен в цялост в следните срокове:
1.3.1. Проектна фаза – срокът за проектиране е до 7 месеца, като същият започва да тече от датата на предоставяне на изходни данни, необходими за проектиране, от СО – район „Люлин“.  В посочения срок следва да се изготви идеен и технически проект по всички части. В срока влиза и изготвянето на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект преди входиране на проекта за разглеждане от компетентния административен орган.
* В предложения срок не се включва времето за разглеждане на проектите от компетентния административен орган.
1.3.2. Срок за извършване на строителството: до 24 (двадесет и четири) месеца.
* Строителството приключва с издаване на образец Акт 15.
1.3.3. Суперфициарът за своя сметка да изготви и съгласува инвестиционен проект във фаза „Технически проект” по всички части на база визата за проектиране и предоставените изходни данни. Суперфициарът за своя сметка да построи спортния комплекс съгласно одобрения инвестиционен проект и в степен на завършеност по Българския държавен стандарт (БДС).
2. Гаранция за участие в публично оповестения конкурс е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.
3. Място за получаване на конкурсната документация – дирекция „Обществени поръчки и концесии” – ул. „Париж” 3, партерен етаж, стая 4, след представяне на фактура за внесена сума за закупена документация.
4. Конкурсните книжа, на стойност 10 лв. без ДДС, ще се продават до изтичане на срока за подаване на оферти от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, в последния ден от месеца от 10:00 до 12:00 часа  на ул.  “Париж” 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.
5. Срок за подаване на първа оферта – до 13.02.2022 г.
6. Срок за подаване на оферти
до два месеца от оповестяване на първото офертно предложение.
7. В случай че не е постъпила нито една оферта, срокът по т. 6 може да бъде удължен на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.

 

 Допълнителна информация по пакета конкурсни книжа, участниците в конкурса  могат да получат на следния адрес: ул. „Париж“ № 3, стая 4 на партерен етаж и стая 107 на първи етаж, тел. : 02/9377548, 02/9377510.