Back

Район "Банкя" обявява конкурс за отдаване под наем на помещение на партера на триетажна административна делова сграда, за редакция

 

1320 – гр. Банкя, ул. „Цар Симеон” № 1; тел: 997 71 06,
факс: 997 71 63, E-mail: bankya@bankya.bg

 

О  Б  Я  В  А
 

СО – РАЙОН "БАНКЯ" – гр. Банкя, ул. "Цар Симеон" № 1, тел. № 9977212  в изпълнение на Заповед № СОА21-РД09-1114/06.08.2021 г.  на  Кмета на Столична община и в изпълнение на влязло в сила  Решение № 512 по протокол № 36, т. 114 /23.07.2021 г. на СОС на основание чл. 14, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30, ал. 3 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, чл. 19, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост обявява конкурс с предмет: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от следният  имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1001/31.10.2013 г.

Помещение с площ 13 кв. м на партера на триетажна административна делова сграда с идентификатор 02659.2193.952.1 със застроена площ 127 кв. м, разположена в ПИ с идентификатор 02659.2193.952 с площ 390 кв. м по КККР, попадащ в УПИ І-952, кв. 83 по плана на гр. Банкя.

Специфично конкурсно условие – За редакция.

Място за закупуване на конкурсната документация – сградата на СО – Район "Банкя", гр. Банкя, ул. "Цар Симеон" № 1 , отдел "УОСЖФРКТД", стая № 304, ет. 3, срещу 60 лв. (с включен ДДС), внесени в касата на районната администрация.

Срок за закупуване на конкурсната документация – от 10.09.2021 г. до 11.10.2021 г. Срок за подаване на документи  за участие в конкурса – от 10.09.2021 г. до 11.10.2021 г. – 12.30 часа в деловодството на районната администрация, гр. Банкя, ул. "Цар Симеон" № 1.

Начална месечна  конкурсна наемна цена – 102,80 (сто и два лева и осемдесет стотинки) лева, без ДДС или 52,56 (петдесет и две и петдесет и шест цента) евро, без ДДС.

Място, дата и час на провеждане на конкурса – район "Банкя", ул. "Цар Симеон" № 1 – 12.10.2021 г. – 10.00 ч.

В случай, че в първоначално обявеният срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта срокът за подаване на офертите ще бъде продължен с 15 дни – до 27.10.2021 г . Дата на провеждане на конкурса – 28.10.2021 г. – 10.00 ч.

 

РАНГЕЛ МАРКОВ
КМЕТ НА РАЙОН "БАНКЯ"