СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА 2012 – 2020 г.
Приета от СОС на 12.01.2012 г. с Решение № 7

 

Настоящият програмен документ представя стратегията на Столична община за развитие на физическото възпитание и спорта на територията на град София, включващ визия, стратегически и конкретни цели, мерки, действия и очаквани резултати. Програмният период  на документа е  2011 – 2020.

Стратегията включва анализ на резултати от предходен документ – Стратегия за развитие на физическото възпитание, спорта и туризма за периода 2006 – 2010 година.

Целта на настоящия документ е създаване на условия за реализиране на устойчива и ефективна местна политика в областта на физическото възпитание и спорт, включване на всички заинтересовани страни в осъществяването ѝ, както и създаването на механизъм за проследяване на резултати и очаквания.

Стратегията е разработена въз основа на следните принципи:

  • демократизация и устойчивост на спортното участие;
  • достъпност, социално включване и свободен достъп до спортни занимания и общински спортни съоръжения и обекти;
  • адекватност при разпределение на правомощията и отговорностите, аналитичност при планиране и използване на ресурсите – ефективност и ефикасност;
  • субсидиарност и децентрализация – публичност и информираност;
  • спортът в свободното време  – от въпрос на избор до начин на живот.

Пълен текст на Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2012 – 2020 г.  >>>


ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА 2016 – 2020 г.

 

Утвърдената програма за четиригодишен период е създадена в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта. Включва нов регламент и изисквания за програмно финансиране, разработен механизъм за общинска политика и финансиране на спортни дейности, развитие на програми в образователните институции за спортни извънкласни дейности, взаимодействие и партньорство със спортни клубове. Програмата включва и провеждането на емблематични за столицата спортни събития, инициативи и кампании. В рамките на програмния период София се включи в инициативата „Европейска столица на спорта” и успешно защити своята кандидатура за 2018 година.

В края на 2015 година са отчетени резултатите от реализираните дейности и предприети мерки в изпълнение на Програмата.


Пълен текст на "Програма за изпълнение Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2016 – 2020 г."  >>>