СТРАТЕГИЯ ЗА СИГУРНОСТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2014 – 2020 Г.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приета с Решение № 456 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г.

Сигурност за всеки

ВЪВЕДЕНИЕ
Стратегията за сигурност на Столична община, изписвана по-нататък за краткост „Стратегията", е важен акт за деклариране на обществен консенсус при определяне на основните насоки за действие на Столична община (СО) за доизграждане и поддържане на съществуващата структура за сигурност на общината. Стратегията обхваща като географски граници територията на СО, която е съставена от 4 града (София, Нови Искър, Банкя и Бухово) и 34 села (Балша, Бистрица, Бусманци, Владая, Войнеговци, Волуяк, Герман, Горни Богров, Доброславци, Долни Богров, Долни Пасарел, Железница, Желява, Житен, Иваняне, Казичене, Клисура, Кокаляне, Кривина, Кубратово, Кътина, Лозен, Локорско, Мало Бучино, Мировяне, Мрамор, Мърчаево, Негован, Панчарево, Плана, Подгумер, Световрачене, Чепинци и Яна, заедно с прилежащите им територии. Стратегията очертава най-важните перспективи, които да утвърдят СО като сигурна територия за живеене, в която всеки гражданин и гост да се чувства спокоен, в устойчива среда и защитен от всички възможни рискове, застрашаващи живота и здравето му, и като резултат да се постигне сигурност за всеки, което е изведено и като мото на Стратегията. В Стратегията се поставя акцент върху сигурността на гр. София, столицата на Република България, където са разположени централните държавни органи, множество институции и жизненоважни стратегически обекти.

В Стратегията се използва понятието „СИГУРНОСТ" със следното значение: съвкупност от динамично променящи се параметри, определящи състоянието на обществения ред на гражданското общество, в мирно и във военно време, при нормално функциониране на обществото и в случай на природни и други бедствия, и като резултат от целенасочени действия да се повиши степента на защитеност на отделния човек, както в публичната, така и в неговата лична среда.

Настоящата Стратегия е синхронизирана със Стратегията за национална сигурност на Република България и показва пътищата за практическото реализиране на нейните основни принципи на територията на СО.

Съгласно Конституцията на Република България Министерският съвет (МС) осигурява обществения ред и националната сигурност на държавата. Основните структури, които отговарят за сигурността в нашата страна, са Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС), Министерство на вътрешните работи (МВР) и Министерство на отбраната (МО), с които СО традиционно осъществява добро взаимодействие в основните аспекти на дейността си по отношение на сигурността на територията на общината.

ДАНС извършва дейности по защита на националната сигурност от посегателства, насочени срещу основни функции на държавата или срещу нейни централизирани органи, голяма част от които са разположени и работят на територията на СО.

МВР осъществява дейности, насочени към защита на правата и свободите на гражданите, опазване на обществения ред и защита при бедствия, с акцент на СО и по-специално на гр. София, като се има предвид големия брой стратегически обекти и дейности, които се намират или се извършват на територията на общината.

МО осъществява политически, икономически, военни, социални и други дейности по отбраната, която е част от националната сигурност, за осигуряване на стабилна среда на сигурност и за подготовка и осъществяване на въоръжена защита на териториалната цялост и независимостта на държавата, с особено внимание на СО и гр. София като столица на Република България.
СО в ежедневната си дейност активно взаимодейства със структурите на ДАНС, МВР и МО за постигане на устойчива и сигурна среда за живеене чрез следване на описаните в Стратегията политики за сигурност и изпълнение на мероприятията, залегнали в годишните планове.

За реализиране на Стратегията е необходимо да се усъвършенстват дейностите по опазване на обществения ред, защита на населението при бедствия, пожари и други извънредни ситуации, при обявяване на война, във военно или при друго извънредно положение и да се доразвият елементите на сигурност, като се осигури преминаването им на качествено по-висок етап чрез намиране на стабилни иновативни решения за постигане на хоризонтална и вертикална сигурност.

Изпълнението на Стратегията гарантира устойчиво развитие на Столична община във времеви хоризонт до 2020 г.

ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА
1. Поддържане на устойчива среда за сигурност в СО.
2. Опазване на живота и здравето на отделния човек и населението като цяло на територията на СО.
3. Гарантиране на безопасност и сигурност за децата в СО.
4. Преминаване на нов етап на сигурност чрез развитие на системата за видеонаблюдение в СО и внедряване нови технологии.
5. Защита на жизненоважни обекти от критичната инфраструктура на СО.
6. Превенция на защита при бедствия и действие при извънредни ситуации на територията на СО.
7. Подготовка и организация за работа във военно време на СО.
8. Повишаване на ефективността от работата на Общинска полиция за подобряване на обществения ред на територията на СО.
Целите на Стратегията се реализират чрез целенасочени политики за сигурност, които да създадат устойчива среда за сигурност.

Пълен текст на Стратегия за сигурност на Столична община за 2014-2020 г.