Back

Консултативен съвет по въпросите на туризма при Столична община

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА (КСВТСО)


Назначен със заповед No СО-РД-09-01-368/27.08.2013 г. на кмета на Столична община

Председател на консултативния съвет: Ирина Савина, заместник кмет на Столична община

 

КСВТСО осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство в Република България, решенията на Столичния общински съвет и Правилника за организация на съвета.

КСВТСО е колективен, постоянно действащ консултативен орган, който включва в състава си равен брой представители на местната общинска администрация от една страна и представители на туристически сдружения и юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на туризма, сдружения с местния бизнес и на потребителите от друга страна.
 

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ:

 • КСВТСО изработва и предлага на СОС за приемане Програма за развитие на туризма на територията на Столична община в съответствие с приоритетите на Националната стратегия и съобразно местните туристически ресурси и потребности.
 • Прави предложения и дава становища по въпроси, които са от съществено значение за развитието на туризма на територията на Столична община, включително за размера на туристическата такса.
 • Следи за изпълнението в срок и по приоритети на Програмата за развитие на туризма.
 • Подпомага СО при изработването на стратегии, програми и проекти за развитието на туризма.
 • Обсъжда и одобрява тематичния обхват и качеството на възлаганите от ОП „Туристическо обслужване” предложение за изработка на рекламни и туристически материали за София.
 • Ежегодно прави писмен отчет до СОС за дейността си.
   

СЪСТАВ:

 • КСВТСО се състои от 28 (двадесет и осем) членове, като половината от тях са представители на местната администрация, а другата половина - представители на туристически сдружения и юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на туризма, сдружения с местния бизнес и на потребителите.
 • Съставът на КСВТСО се определя със заповед на Кмета на СО.
 • Участието на членовете на Съвета от квотата на местната администрация е лично, от другата страна лично или чрез упълномощено лице.
 • Председател е кметът на СО или оправомощено от него длъжностно лице.

 

ЗАСЕДАНИЯ И РЕШЕНИЯ:

 • КСВТСО провежда редовни или при възникнали неотложни въпроси - извънредни заседания. Извънредните заседания се свикват от Председателя по негова инициатива или по искане на поне 1/3 от членовете, отправено писмено до Председателя, когато са възникнали неотложни въпроси за решаване от неговата компетентност.
 • Заседанията се считат за редовни, ако присъстват най-малко половината плюс един от общия брой на членовете му.
 • По преценка на съвета на заседанията могат да вземат участие и служители или експерти от СО и туристическата индустрия, които са компетентни по разглежданите въпроси.
 • Решения се вземат с явно гласуване с мнозинство.
 • За всяко заседание се води протокол, в който се отразяват присъстващите, дневния ред, направените разисквания и предложения, и приетите решения.
 • Преписи от протоколите се издават от Секретаря на съвета.
 • Решенията, становищата и предложенията се представят на кмета на Столична община.


ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ДО МОМЕНТА:

 • От създаването си през 2006 г. до края на 2007 г. КСВТСО е провел общо 24 заседания. Взети са общо 130 решения, от които са изпълнени 95. Не са изпълнени 32 решения – по обективни или субективни причини. През 2008 г. се работи по 3 решения от 2007 г.
 • От 2010 г. до момента КСВТСО е провел общо 24 заседания. Приети са 66 решения, от които са изпълнени 31, 17 са неизпълнени, а 3 са отменени.
 • Становището на ръководството на Столична община е, че Консултативният съвет по въпросите на туризма, като консултативен орган към кмета, работи много добре за анализирания период и е постигнал значителни резултати. Едно от най- значимите изпълнени решения е създаването на „Туристически информационен център – София”, който работи от 2010 г. Постигнато е и успешно сътрудничество в презентирането на София като туристическа дестинация.