ОБЯВЛЕНИЯ

Back

Столична община уведомява собствениците на поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на ул. "Народно хоро от о.т. 205 до о.т. 114“, район "Овча купел"

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. "Московска ”, № 33, www.sofia.bg  

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост

 

 

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно действащ план за регулация на м. „кв. Овча купел – актуализация“, одобрен с Решение № 111 по Протокол № 32/10.12.2001 г. на СОС и Решение № 24 по Протокол № 36/15.04.2002 г. на СОС за ЯФГ, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на ул. "Народно хоро от о.т. 205 до о.т. 114“, район "Овча купел", както следва:

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4337.570 (незастроен), с площ 28 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.4337.64, сума за обезщетение 1 236,96 лв. (хиляда двеста тридесет и шест лева и 96 ст.). Собственик на имота: „Нов български университет“.

2. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4337.541 (незастроен), с площ 36 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.4337.928, сума за обезщетение 1 615,60 лв. (хиляда шестстотин и петнадесет лева и 60 ст.). Собственик на имота: неустановен.

3. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4337.543 (незастроен), с площ 27 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.4337.97, сума за обезщетение 4 547,04 лв. (четири хиляди петстотин четиридесет и седем лева и 4 ст.), разпределена на собствениците както следва:

– Богдана Тодорова – 1/2 ид. ч. – 2 209,68 лв.

– Вътко Тодоров – 1/4 ид. ч. – 1 104,84 лв.

– Екатерина Тодорова – 1/4 ид. ч. – 1 104,84 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район "Овча купел", за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

 


ЗАПОВЕДИ

Title Publish Date
Столичната община обявява 7 броя заповеди на кмета на Столичната община за отчуждаване на части от поземлени имоти, находящи се в гр. Банкя, във връзка с реализацията на обект: „Етапно изграждане на ВиК инфраструктура на територията на гр. Банкя“ по Програма "Околна среда" – 2021 – 2027“ 30.11.2022
Столичната община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-138/21.11.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на поземлен имот, във връзка с обект: „Имот с идентификатор 68134.902.671 в обхвата на УПИ I – “за детска градина“, кв. 134, м. „Лозенец – 3 част“, район „Лозенец“ 15.11.2022
Столичната община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-144/10.11.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на част от поземлен имот, във връзка с обект: „Прилагане на улична регулация чрез отчуждаване на част от ПИ 68134.1007.1082, ул. „Асен Йорданов“, попадащ в улица между кв. 50 и кв. 56, м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк IV – част“, до канализационна мрежа и реализация на инвестиционни намерения, район „Триадица“ 15.11.2022
Столичната община обявява Заповед № СОА22-РД40-139/21.10.2022 г. на кмета на СО, с която се изменя Заповед № СОА22-РД40-116/13.09.2022 г. на кмета на СО, Заповед № СОА22-РД40-140/21.10.2022 г. на кмета на СО, с която се изменя Заповед № СОА22-РД40-115/13.09.2022 г. на кмета на СО и Заповед № СОА22-РД40-141/21.10.2022 г. на кмета на СО, с която се изменя Заповед № СОА22-РД40-117/13.09.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на части от поземлени имоти, във връзка с реализацията на обект: „Ул. “Овчаренски водопад“ в участъка от о.т. 29-а на ул. “Маричини езера“ през о.т. 14 – о.т. 14-а – о.т.13-б – о.т.13-а до о.т.13-б и ул. „Проф. Стоян Киркович“ от о.т.11-б до о.т.11-а на ул. “Андрей Ляпчев“, район "Студентски". 01.11.2022
Столичната община обявява 3 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на части от поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Овча купел“, по плана на гр. София, попадащи в обхвата на обект: „Изграждане на ул. „Народно хоро“ от о.т. 205 до о.т. 114“, район „Овча купел“ 24.10.2022
Столичната община обявява 4 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти – частна собственост, отредени за улица – публична общинска собственост, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. „Филип Кутев“, в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“, и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков“ до бул. „Симеоновско шосе“ – поетапно, участък от ул. „Чавдар Мутафов“ до „Симеоновско шосе“ 21.10.2022