ОБЯВЛЕНИЯ

Back

Столична община съобщава за издаденa заповед за отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект: "Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния – бул. "Ботевградско шосе“ – бул. "Владимир Вазов“ – Централна градска част – ж.к. "Овча купел“, трети етап – от км 1 + 280,00 до км 4 + 340,00 с три метростанции – по бул. "Владимир Вазов“, с прилежащи територии в участъка между МС-5 III и МС-2 III, район "Подуяне“

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Гр. София – 1000, ул. "Московска" № 33, www.sofia.bg

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС e издаденa заповед за отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект: ,,Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния – бул. ,,Ботевградско шосе“ – бул. ,,Владимир Вазов“ – Централна градска част – ж.к. ,,Овча купел“, трети етап – от  км 1 + 280,00 до км 4 + 340,00 с три метростанции – по бул. "Владимир Вазов“,  с прилежащи територии в участъка между МС-5 III и МС-2 III, район "Подуяне“,  гр. София, а именно:

Заповед № СОА21-РД40-156/18.11.2021 г., изменена със Заповед № СОА22-РД40-2/13.01.2022 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.604.9120 (незастроен), с площ от 7 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.604.1348 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Имотът е собственост на Ваньо Петров – 1/4 ид. ч., Цветан Петров – 1/4 ид. ч., Росица Мишева – 1/4 ид. ч. и Веселина Мишева – 1/4 ид. ч.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Подуяне” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

    /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

 


ЗАПОВЕДИ

Title Publish Date
Столична община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-100/10.06.2022 г. за поправка на фактическа грешка в Заповед № СОА21-РД40-171/23.11.2021 г. за отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект – публична общинска собственост : „Изграждане на Главен колектор III в м. „Манастирски ливади – запад“, район „Витоша“ 20.06.2022
Столична община обявява 49 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване по реда на Глава III от ЗОС на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на бул. "Копенхаген" от бул. "Александър Малинов" до връзката с бул. "Цариградско шосе" (ул. "Самоковско шосе"), район "Младост" 06.06.2022
Столична община обявява 4 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти и части от ПИ, находящи се в гр. София, район „Младост”, по плана на гр. София, попадащ в обхвата на обект: „Безименна улица от о.т.2а-о.т.3=1б-о.т.4=1в до о.т.49, между кв. 13б и 13в, м. "Младост-2", р-н "Младост" 06.06.2022
Столична община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-96/31.05.2022 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с неустановен собственик, попадащ в обхвата на обект – публична общинска собственост: „Улица – тупик от о.т. 2а до о.т. 2е, кв. 7а, вилна зона „Косанин дол“, район „Панчарево“ – гр. София 06.06.2022
Столична община обявява заповед на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот, във връзка с реализацията на обект: „Довеждаща инфраструктура и локални платна на „Северна скоростна тангента“ при пробив бул. „Рожен“, район „Надежда“, гр. София 20.05.2022
Столична община обявява заповед на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот, във връзка с реализацията на обект: "Продължение на бул. „Илиянци" в участъка от пътен възел „Северна скоростна тангента – бул. „Илиянци" до съществуващ път между с. Кубратово, район „Нови Искър" и кв. "Бенковски", район „Сердика", гр. София 19.05.2022