ДРУГИ ПРОГРАМИ
Title
Изграждане на геотермални и реконструкция на вътрешно-отоплителни инсталации в две детски градини на територията на район „Кремиковци”, Столична община
Изграждане на детска площадка на територията на ОП „Зоологическа градина – София“
Изграждане на основно училище в УПИ I от кв. 20, Студентски град, район „Студентски“
Изграждане на основно училище в УПИ VI, кв. 6, м. „Манастирски ливади – запад“, район „Витоша“
Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в София
Утвърждаване на „ОКИ Топлоцентрала“ като модерно пространство за изкуство, култура и диалог
Основен ремонт на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детелина”, район „Илинден”, ул. „Пиротска” № 175
Подпомагане на образователния процес на деца и младежи, настанени в социални услуги на територията на Столична община
Предефиниран проект № 3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България
Реновиране на кухненски блок на ОП „Социален патронаж“ в район „Илинден“