Title Publish Date
Проучвания, изследвания и анализи по проект „Модерната администрация – гарант за модерното образование”, във връзка с изпълнение на сключен Договор 10-21-12/07.07.2011г. и Анекс №1 от 23.12.2011 г между ръководител на управляващия орган на ОПАК и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г. 24.08.2012
Дeйности за информация и публичност по проект „Mодерната администрация – гарант за модерното образование”, във връзка с изпълнение на сключен договор 10-21-12/07.07.2011 г. и Анекс №1 от 23.12.2011 г. Между ръководител на управляващия орган на ОПАК и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г. 23.08.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Почистване и поддръжка на изгребните ями и продухване на вътрешно – площадкова канализация в приют за безстопанствени кучета в кв. „Сеславци и с. „Горни Богоров” 21.08.2012
Ремонт на прилежащото пространство и подход от бул. „Янко Сакъзов” към общински културен институт – Театър „София” 21.08.2012
Осигуряване на информация и публичност за реализацията на демонстрационен проект за възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско значение по течението на река Лесновска (в района на с. Негован)” в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №5103020-с-013 от 17.01.2012 г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие 20.08.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Ремонт на вътрешната отоплителна инсталация в административната сграда на Столична община на ул. „Московска” № 33” 17.08.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Изработване и доставка на печатни информационни и аудиовизуални материали, обемно лого и брандиране на врати и прозорци за нуждите на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България" 17.08.2012
Довършване СМР за обекти: „Корекция на р. Владайска от ул. „Дамяница” до площад „Сред село” и „Корекция на р. Владайска между бул. „Никола Петков” и бул. „Овча купел 17.08.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Инженеринг по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на общодостъпна архитектурна среда в 19-то СОУ „Елин Пелин”, район „Красно село”, ул. „Яков Крайков” № 16” 14.08.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Избор на „Технически сътрудник” за управление и изпълнение на проект: „Технологично обновление и ремонт на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД - гр. София” 13.08.2012