Title Publish Date
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Ремонт на покриви на стопанска база на ОП „Паркове и градски градини” 19.09.2012
Външна техническа помощ за осигуряване на подкрепа и съдействие при организация и управление на инвестиционен проект „Изграждане на 5 главни канализационни клонове в кв. Суходол и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им”, Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000 екв. ж” , Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” 18.09.2012
Реконструкция на бул. „Княз Александър Дондуков“ от ул. „Кракра“ до Младежкия театър 14.09.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Събиране, транспортиране, съхраняване и третиране на опасни отпадъци, откривани на територията на Столична община” 12.09.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Доставка на метално оборудване за нуждите на работния процес и съхраняването на документацията в СО” 04.09.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: “Доставка на 75 броя таблети за нуждите на Столичен общински съвет и централната администрация на Столична община” 03.09.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Обособяване на достъпна архитектурна среда и ремонт в клубове на инвалида и пенсионера и бюра за социални услуги на територията на град София 31.08.2012
Организиране на иновативни културни събития, по проект „Фестивали за изкуство в публичното пространство: Sofia Contemporary и Фестивал на открито в Западен парк 28.08.2012
Дейности за информация, публичност и промотиране на проект „Фестивали за изкуство в публичното пространство: Sofia Contemporary и Фестивал на открито в Западен парк” 28.08.2012
1. „Поддържане на техническите съоръжения, обслужващи помпена станция в Зона Б-5”; 2. „Поддържане на техническите съоръжения, обслужващи Минерален извор „София-център” 28.08.2012