Title Publish Date
Периодична ДДД обработка на административните сгради на Столична община 14.11.2012
Доставка на всекидневни и периодични печатни издания за Столична община през 2013 година 14.11.2012
Авариен ремонт на козирката на покрива на сградата на бул.“Мария Луиза“ №88 13.11.2012
Изграждане на две съоръжения за подземни води и изготвяне на проект за присъединяване към мрежата за технически нужди в околното пространство на НДК 12.11.2012
Абонаментна техническа поддръжка на ВиК инсталации, отоплителни инсталации, електроинсталации, дърводелски услуги и железарски услуги за следните обекти: Дирекция „Социални дейности”, Бюра за социални услуги-9 броя, Клубове на инвалида и пенсионера-20 броя 08.11.2012
Организиране на изследване под формата на предварително подготвени въпросници сред представители на три сегментирани групи граждани на територията на район "Лозенец" и контролни групи, отчитащи положителната промяна в отношението и поведението на изследваните групи при пътуване в посока към възприемане на енергийно ефективни транспортни модели по Проект „SEGMENT”, „СЕГментиран Маркетинт за Енергийно ефективен Транспорт” („SEGmented Marketing for Energy Efficient Transport”), финансиран от програма „Интелигентна енергия Европа” на ЕС 07.11.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Доставка, инсталиране и конфигуриране на софтуерни лицензи за сървърна операционна система и софтуер за виртуализация” 07.11.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Разширяване на дисковия масив и надграждане на лентовата библиотека на Централизирания сървърен ресурс на Столична община” 07.11.2012
СМР по Проект „Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община” – Изграждане на двуетажна сграда, разширение на обединено детско заведение № 13 „Калинка” в УПИ IV, кв. Дружба” 1, ул. ”50-36”, район „Искър” 06.11.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Изготвяне на работен проект за подобект "Реконструкция на фонтана в подлеза на НДК и на водната стена от южната страна на НДК", включен в проектно предложение на Столична община (СО) "Парково пространство на Националния дворец на културата - възстановяване и обновяване", за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007- 2013 г. 06.11.2012