Title Publish Date
Възстановяване и основен ремонт на улици и съоръжения по обособени позиции: 1. Основен ремонт на мостове (източен и западен) над река Лесновска на път ІV 18051 (на влизане в с.Челопечене): 1.1. Основен ремонт на източния мост над река Лесновска на път ІV 18051 (на влизане в с.Челопечене); 1.2. Основен ремонт на западния мост над река Лесновска на път ІV 18051 (на влизане в с.Челопечене). 2. Пасарелки над река Владайска: 2.1. Пасарелка над река Владайска при стокова борса Зимница; 2.2. Възстановяване на пасарелка, свързваща ул. “Кожарска” и ул. “Медникарска” над р. Владайска, р-ни Сердика и Подуяне”. 3. Ремонтни дейности в с. Доброславци, район „Нови Искър”: 3.1. Рехабилитация на пешеходна пасарелка по продължение на ул. „Панчовица” над река Уршак и укрепване на двата бряга на реката в обхвата на пасарелката. 3.2. Укрепване на пътен участък на ул. „Уршак” при кръстовище с Доброславско шосе. 4. Укрепване на пътен участък по ул. Балканска № 17-21, с.Клисура; 5. Отваряне на ул. “Франсис де Пресансе” на вход от бул. „Ситняково” и ремонт на ул. “Русалка”, район “Оборище”; 6. Мостови съоръжения в с. Владая: 6.1. Мост над река Владайска по ул. „Сребрист бор“. 6.2. Мост по ул. „Подкраище“ над река Суха лешница. 7. Пешеходен подлез под бул. "Драган Цанков" и трасето на метрото, свързващ ж.к. „Изгрев” и ж.к. „Изток” 26.11.2012
СМР на обект "Приют за безстопанствени кучета - Горни Богров, р-н "Кремиковци" - външни връзки I етап, част "Водоснабдяване" 26.11.2012
Абонаментно техническо поддържане на копирни машини XEROX 26.11.2012
Доставка и монтаж на тръба ф150 за изходящ водопровод от помпената станция на минерален извор "София- център" 22.11.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Физическа охрана на обект „Приют за безстопанствени кучета в с. Горни Богров” 22.11.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Абонаментна техническа поддръжка на компютърна техника, периферни устройства, мрежово оборудване и консумативи в: 1. Дирекция „Социални дейности" и Бюра за социални услуги – 33 работни места. 2. Дом за стари хора – кв. „Дървеница” – 11 работни места. 3. Дом за възрастни с умствена изостаналост – с. Подгумер – 5 работни места. 4. Дом за слепи лица – ул. „Балша” № 23 – 1 работно място. 5. Център за временно настаняване „Св. Димитър” – ж.к. „Люлин” – 4 работни места. 6. Център за временно настаняване – ж.к. „Красна поляна” – 2 работни места. 7. Дневен център за възрастни с увреждания „Света Марина” – ж.к. „Сердика”, ул. „Гуешево” – 2 работни места. 8. Дневен център за възрастни с увреждания „Седмична грижа” – 1 работно място. 9. Военно инвалиден дом – гр. Банкя – три работни места. 10. Дом за деца – кв. „Драгалевци” – 2 работни места. 11. Дом за деца „Асен Златаров” – 3 работни места. 12. Център за обществена подкрепа, ул. „Сава Филаретов” 23 – 4 работни места. 13. Дневен център за деца с увреждания, ул. „Сава Филаретов” 23 – 3 работни места 21.11.2012
Организиране на изследване под формата на предварително подготвени въпросници сред представители на три сегментирани групи граждани на територията на район "Лозенец" и контролни групи, отчитащи положителната промяна в отношението и поведението на изследваните групи при пътуване в посока към възприемане на енергийно ефективни транспортни модели по Проект „SEGMENT”, „СЕГментиран Маркетинт за Енергийно ефективен Транспорт” („SEGmented Marketing for Energy Efficient Transport”), финансиран от програма „Интелигентна енергия Европа” на ЕС 20.11.2012
Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за проект „Изграждане на пет главни канализационни клонове в кв. Суходол и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им”, във връзка с изпълнение на Договор за безвъздмездна финансова помощ № DIR-51011116-C006 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 екв.ж.”, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” по проект № DIR-51011116-2-24 „Изграждане на пет главни канализационни клонове в кв. Суходол и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им” 16.11.2012
Доставка и монтаж на компютърна и офис техника за нуждите на дирекция „Обществен ред, управление при ОМбП и защита при бедствия” при Столична община 16.11.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: “Доставка на обзавеждане на клубове на инвалида и пенсионера” на територията на гр. София, както следва: 1. р-н "Подуяне"- подлеза при Сточна гара; 2. р-н "Нови Искър", с. "Курило"; 3. р-н "Слатина"- подлеза при "Сточна гара"; 4. р-н "Панчарево"; 5. р-н "Връбница", с. "Мрамор"; 6. р-н "Лозенец", до 4-то РПУ 15.11.2012