Title Publish Date
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Доставка и монтаж на битово кухненско оборудване за нуждите на самостоятелните детски ясли на територията на Столична община” 26.07.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Ремонт и изграждане на еластични огради и парапети в границите на Столична община" 26.07.2012
Изграждане на приют за безстопанствени кучета в землището на с. Горни Богров, район Кремиковци – II-ри етап 26.07.2012
Проектиране и изпълнение на климатична инсталация за климатизиране на сградата на ул. Париж” № 1 25.07.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Изпълняване на мерките по обезопасяване на обект "Корекция на р.Владайска от ул. "Дамяница" до площад "Сред село" 25.07.2012
Консултантска услуга по чл.166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време строителството на следните обекти: 1.1. Довършване и пускане в експлоатация на трамвайна линия от Семинарията до Студентски град (ж.к. Дървеница); 1.2. Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. “България” от бул. “Витоша” до ухо “Борово” 24.07.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: “Доставка и монтаж на стенни климатизатори по заявки от дирекции на Столична община” 20.07.2012
Доставка на оборудване и техника за нуждите на доброволното формирование на Столична община по обособени позиции: Обособена позиция №1 – Доставка на палатка; Обособена позиция №2 – Доставка на АТВ 18.07.2012
Авариен ремонт на канално отклонение на сградата на Столична община, намираща се на ул. Париж” № 1 17.07.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Доставка на офис обзавеждане за нуждите на Столична община, направление "Зелена система, екология и земеползване", дирекция "Европейски програми и проекти" и екипът на "Проект за интегриран столичен градски транспорт” 17.07.2012