Title Publish Date
Доставка на 750 (седемстотин и петдесет) броя клиентски лиценза за работни станции и 5 (пет) броя сървърни лиценза на антивирусен софтуер „Kaspersky Anti Virus” 07.12.2012
Абонаментно сервизно поддържане на асансьорите в Дом за стари хора кв. „Дървеница", ул. „Пловдивско поле" №8, при условията на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП в това число: Асансьор, пътнически, 7 спирки - 2 броя; Асансьор хидравличен, товаропътнически, 8 спирки - 1 брой; Асансьор хидравличен, товаропътнически, проходен, 8 спирки - 1 брой; Асансьор кухненски, за продукти, 2 спирки - 1 брой; Подемник за хора с увреждания, 2 спирки - 1 брой 06.12.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: Доставка на работно облекло за медицинските специалисти работещи в училищните здравни кабинети в гр. София по обособени позиции и пределни цени както следва: Обособена позиция №1 - Костюм-туника и панталон, бяла престилка - до 15 400 лв.; Обособена позиция №2 - Обувки-половинки и профилактични - до 22 000 лв.; Обособена позиция №3 - Топла връхна дреха - до 15 400 лв. 06.12.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Неотложен ремонт на покрив и прилежащи помещения на дом за деца в кв. "Драгалевци"" 06.12.2012
Конструктивно укрепване на сградата и ремонт на IV-ти етаж на 32 СОУ, район „Възраждане” 06.12.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Доставка на монитор - 1 брой, сървър - 1 брой, таблет - 7 броя за оперативните дежурни, ситуирани в Оперативния център за управление и координация на извънредни ситуации към Столична община" 04.12.2012
Доставка на хранителни продукти за домове за деца на територията на СО по обособени позиции: 1. Дом за деца „ П.Р. Славейков” 2. Дом за деца „ Свети Иван Рилски” 3.Дом за деца кв. „Драгалевци” 04.12.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Ремонт на покрива на сграда на Столична община на ул. "Петко Каравелов" №5” 03.12.2012
Изработване на задание за проектиране на горскостопански план за горските територии общинска собственост в землището на с. Желява, район „Кремиковци”, попадащи на територията на Държавно ловно стопанство „Витиня”” 30.11.2012
Неотложни ремонти в „Комплекс за детско хранене с банка за майчина кърма - р-н Илинден”, „Комплекс по детско хранене- Витоша”, „Комплекс по детско хранене - Люлин” и „Детска млечна кухня № 2”- ул. „Хан Аспарух” № 60”, Авариен ремонт на покрив в Детска млечна кухня- район Младост, Ремонт на пункт за раздаване на детска храна в сградата на 59 ОДЗ - район Младост 27.11.2012