Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Адаптация на Централна минерална баня за Музей на София с активно присъствие на минерална вода”, във връзка с изпълнение на сключен договор BG161PO001/3.1-03/2010/009 между МРРБ и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., схема „Подкрепа за развитието на природни, културни и...

28.12.2012

Организиране на информационни събития на територията на София град и София област“ по проект 0088-ОСЯ-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България”, Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO002-3.3.02-00027-C0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма...

28.12.2012

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Осъществяване на денонощна физическа охрана на обект депо за неопасни отпадъци "Садината" с видеонаблюдение"

20.12.2012

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Предоставяне и обслужване на химически тоалетни кабини на обекти от зелената система на гр. София през 2013-2014 г."

19.12.2012

Ремонтни работи на тавана на приюта за безстопанствени кучета в с. Сеславци

17.12.2012

Изпълнение на СМР по проект „Булевард „Витоша” – архитектурно-благоустройствено оформление на пешеходната зона от бул. „Патриарх Евтимий” до ул. „Алабин”, Етап II: от ул. „Неофит Рилски" до ул. „Солунска”

14.12.2012

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Доставка, инсталиране и конфигуриране на актуални версии на Novell продукти: 1 бр. Novell Open Enterprise Server и 300 бр. Novell Open Workgroup Suite”

12.12.2012

Абонаментна поддръжка и ремонт на 4 (четири) броя асансьори в административните сгради на Столична община на ул. „Московска“ №33, ул. „Париж“ №3, ул. „Париж“ №1

11.12.2012

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Инженеринг по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на общодостъпна архитектурна среда в 19-то СОУ „Елин Пелин”, район „Красно село”, ул. „Яков Крайков” № 16”

11.12.2012

Избор на изпълнител за „Провеждане на мерки за информация и публичност за проект „Изграждане на пет главни канализационни клонове в кв. Суходол и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им”, във връзка с изпълнение на Договор за безвъздмездна финансова помощ № DIR-51011116-C006 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16...

10.12.2012