Title Publish Date
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Избор на външен изпълнител относно изпълнението на работен пакет 3 от проект R4R по проект "Политики в областта на рециклирането на отпадъците, прилагани в страните-членки на ЕС" по Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG IV C на ЕС" 03.08.2012
Доставка на техническо оборудване: включващо доставка на нови транспортни средства и нови съдове за отпадъци за реализирането на Пилотен Проект за въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от източника, в два района на Столична община – Овча Купел и Кремиковци, които понастоящем не ползват услугата разделно събиране на отпадъците 02.08.2012
Услуги по поддържане чистотата на спирките на масов градски транспорт (МГТ), разположени по Софийски околовръстен път – Южна дъга и доставка на нови улични кошчета за битови отпадъци 02.08.2012
Услуги за зимно поддържане и лятно почистване на пътища в Природен парк „Витоша”, на част от републиканските пътища в границите на София-град и част от общинската пътна мрежа - Републикански пътища – Юг: Републикански път / ІІ–82 / Самоков – София; Републикански път / ІІ–18 / Софийски околовръстен път – Южна дъга 01.08.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Ремонт на вътрешната отоплителна инсталация в административната сграда на Столична община на ул. „Московска” № 33” 01.08.2012
Избор на консултант за подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители за дейности по проект „Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор” по Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000 екв. ж” на Оперативна програма „ Околна среда” 2007-2013 г. 31.07.2012
Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект № DIR 592113-1-9 -"Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община", ОП "Околна среда 2007-2013 г." включващо три обособени позиции: 1.Изпълнение на мерки за информация и публичност; 2."Зелена политика": Комуникационни и образователни кампании за младите хора; 3. "Зелена политика": Кампании за популяризиране разделното събиране, рециклирането, компостирането и опазването на градската среда 30.07.2012
Избор на консултант за подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители за дейности по проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”, във връзка с изпълнение на сключен договор BG161PO001/1.1-12/2011/047 между МРРБ и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. 27.07.2012
Възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско значение по течението на река Лесновска (в района на с. Негован)” в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №5103020-с-013 от 17.01.2012 г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие” 27.07.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на самостоятелните детски ясли на територията на Столична община” 26.07.2012