Back

Закупуване на медицинска апаратура за нуждите на общински лечебни заведения по обособени позиции: 1. Апарат за лазерна дентална медицина за „ДЦ VІ-София” ЕООД; 2. Апаратура за клинична лаборатория за „ДКЦ ХХХ-София” ЕООД

Столична община, ул."Московска" № 33, откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка: „Закупуване на медицинска апаратура за нуждите на общински лечебни заведения по обособени позиции:

  • Апарат за лазерна дентална медицина за „ДЦ VІ-София” ЕООД;
  • Апаратура за клинична лаборатория за „ДКЦ ХХХ-София” ЕООД”.

Код по КОП 33100000

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на Документацията за участие: 16:00 часа на 15.11.2012 г.

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 26.11.2012 г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата:

За допълнителна информация: тел: 02 9377345 – Диана Цекова

***

Публикувано на 11.02.2013 г.

Отварянето на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, обявено за 12.02.2013 г. от 15:30 часа, се отменя.

***

Публикувано на  21.2.2013 г.

Повторно отваряне на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще се извърши на 25.02.2013 г., ул. „Московска” №33, Зала 2 от 12:00 часа.