Back

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Предоставяне на консултанска помощ за подготовка на проектно предложение „Изграждане на ВиК мрежи на агломерации Чепинци и Световрачене, събирателен колектор за три помпени станции за препомпване на отпадъчните води и тласкател от помпена станция „Световрачене” до ПСОВ „Кубратово”, район „Нови Искър”, СО"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Предоставяне на консултанска помощ за подготовка на проектно предложение „Изграждане на ВиК мрежи на агломерации Чепинци и Световрачене, събирателен колектор за три помпени станции за препомпване на отпадъчните води и тласкател от помпена станция „Световрачене” до ПСОВ „Кубратово”, район „Нови Искър”, СО"

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9004744.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи: