Back

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Изработване и монтаж на 12 броя информационно-указателни табели за изградените обекти от "Интегриран проект за водния сектор на гр.София"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Изработване и монтаж на 12 броя информационно-указателни табели за изградените обекти от "Интегриран проект за водния сектор на гр.София"

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9003932:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА.


Допълнителни документи: